Порески календар

јун 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Нерезиденти    Преглед прописа    Правилници    Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари остварује нерезидентни обвезник

Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари остварује нерезидентни обвезник

(Сл. гласник РС бр. 56/13)

Престао да важи осим у случају подношења пореске пријаве у складу са чл.12 Правилника о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по решењу на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари остварује нерезидентно правно лице („Сл.гласник РС“, бр.14/16).

На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији

("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12 и 47/13) и члана 40. став 8. Закона о порезу на добит правних лица ("Службени гласник РС", бр. 25/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11,

119/12 и 47/13),

Министар финансија и привреде доноси

 

 Члан 1.

Овим правилником прописује се садржај пореске пријаве за обрачун пореза на

добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари остварује нерезидентни обвезник у складу са чланом 40. ст. 5. и 6. Закона о порезу на добит правних лица ("Службени гласник РС", бр. 25/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12 и 47/13 - у даљем тексту: Закон).

 Члан 2.

Пореска пријава за обрачун пореза на добит на приходе које по основу капиталних

добитака насталих у складу са одредбама чл. 27. до 29. Закона и приходе које по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари из члана 40. став 6. Закона, остварује нерезидентни обвезник, на територији Републике, подноси се на Обрасцу ППКДЗ - Пореска пријава за обрачун пореза на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа остварује нерезидентни обвезник (у даљем тексту: пореска пријава), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Пореска пријава подноси се надлежном пореском органу, у општини на чијој територији се налази непокретност, односно на чијој територији се налази седиште привредног друштва у којем нерезидентни обвезник има удео или хартије од вредности чијом продајом остварује капитални добитак.

У случају када нерезидентни обвезник продајом инвестиционе јединице оствари приход по основу капиталног добитка, пореска пријава подноси се надлежном пореском органу, у општини на чијој територији се налази седиште инвестиционог фонда.

У случају када нерезидентни обвезник давањем у закуп и подзакуп непокретности на територији Републике остварује приход, пореска пријава подноси се надлежном пореском органу, у општини на чијој територији се налази непокретност, а у случају када нерезидентни обвезник остварује приход по основу закупа и подзакупа покретних ствари на територији Републике, пореска пријава подноси се надлежном пореском органу у општини на чијој територији се налази седиште или пребивалиште лица које исплаћује приход по основу закупа и подзакупа покретних ствари.

 Члан 3.

Нерезидентни обвезник је, за приходе из члана 40. ст. 5. и 6. Закона, дужан да

надлежном пореском органу, преко пореског пуномоћника одређеног у складу са прописима којима се уређује порески поступак и пореска администрација (у даљем тексту: порески пуномоћник), поднесе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања тих прихода.

Нерезидентни обвезник подноси пореску пријаву и у случају када у складу са уговором о избегавању двоструког опорезивања порез на капитални добитак плаћа у држави чији је резидент, уз навођење основа за неплаћање пореза у Републици.

Уз пореску пријаву из става 2. овог члана нерезидентни обвезник подноси потврду о резидентности оверену од надлежног органа друге државе уговорнице чији је резидент, и то на посебном обрасцу или овереном преводу потврде на обрасцу који прописује надлежни орган државе са којом је закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања.

 Члан 4.

Нерезидентни обвезник уз пореску пријаву подноси и сву неопходну

документацију којом доказује основ и начин обрачуна капиталног добитка, а нарочито обрачун продајне и набавне цене имовине у складу са Законом (књиговодствене исправе, уговори о куповини односно продаји, подаци о обављеном преносу хартија од вредности, позивање на уговор о избегавању двоструког опорезивања и др.).

Нерезидентни обвезник који продајом имовине из члана 27. Закона оствари капитални губитак, преко пореског пуномоћника, подноси надлежном пореском органу пореску пријаву и сву неопходну документацију којом доказује основ и начин одређивања капиталног губитка.

Нерезидентни обвезник који остварује приход од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари уз пореску пријаву подноси уговор о закупу, односно подзакупу, као и осталу документацију неопходну за утврђивање пореске обавезе.

 Члан 5.

У пореској пријави - Обрасцу ППКДЗ, у делу И Подаци о оствареним приходима, у

колону 3 уносе се следећи подаци:

1) под редним бројем 1. - укупно остварен капитални добитак исказан као збир

остварених капиталних добитака са ред. бр. 2, 3, 4. и 5;

2) под редним бројем 2. - капитални добитак остварен продајом непокретности, у

складу са одредбом члана 27. Закона;

3) под редним бројем 2.1. - продајна цена непокретности чијом продајом је

остварен капитални добитак, утврђена у складу са одредбом члана 28. Закона;

4) под редним бројем 2.2. - набавна цена непокретности чијом је продајом остварен

капитални добитак, утврђена у складу са одредбама члана 29. Закона;

5) под ред. бр. 3. и 4. - капитални добитак остварен продајом удела у капиталу правних лица и акција и осталих хартија од вредности (у даљем тексту: ХОВ), у складу са

одредбом члана 27. Закона;

6) под ред. бр. 3.1. и 4.1. - продајна цена удела у капиталу правних лица и акција и осталих ХОВ чијом продајом је остварен капитални добитак, утврђена у складу са

одредбом члана 28. Закона;

7) под ред. бр. 3.2. и 4.2. - набавна цена удела у капиталу правних лица и акција и

осталих ХОВ чијом је продајом остварен капитални добитак, утврђена у складу са

одредбама члана 29. Закона;

8) под редним бројем 5. - капитални добитак остварен продајом инвестиционе јединице у случају када је инвестициону јединицу откупио отворени инвестициони фонд,

у складу са одредбом члана 27. Закона;

9) под редним бројем 5.1. - продајна цена инвестиционе јединице, тј. цена по којој

је инвестициона јединица откупљена од стране отвореног инвестиционог фонда;

10) под редним бројем 5.2. - набавна цена инвестиционе јединице, утврђена у

складу са одредбама члана 29. Закона;

11) под редним бројем 6. - бруто приход који од закупа и подзакупа непокретности

остварује нерезидентни обвезник, у складу са одредбом члана 40. став 6. Закона;

12) под редним бројем 7. - бруто приход који од закупа и подзакупа покретних

ствари остварује нерезидентни обвезник, у складу са одредбом члана 40. став 6. Закона.

Члан 6.

Нерезидентни обвезник који продајом имовине из члана 27. Закона оствари

капитални губитак, у пореској пријави - Обрасцу ППКДЗ не исказује податке у делу И Подаци о оствареним приходима.

Члан 7.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржају

пореске пријаве за обрачун пореза на добит на приходе које по основу капиталних добитака остварују нерезидентна правна лица ("Службени гласник РС", бр. 20/10 и

122/12).

 Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном

гласнику Републике Србије".