Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Одговори пореских саветника

Одговори пореских саветника

01. 11. 2019.

Да ли имамо право на повраћај средстава ако смо на пример два пута грешком уплатили порез и доприносе. Грађане обично интересује колико износи њихов годишњи дуг за порез док нове предузетнике муче разне дилеме око исплате личне зараде.На ваша питања одговарају порески саветници.

Видео-прилог - погледајте овде

Сви понекад грешимо, али је добро ако смо у могућности да те грешке исправимо. Уколико сте два пута платили порез и доприносе, Љиљана Базић, порески саветник помаже вам да решите проблем.

“Право на повраћај више или погрешно плаћеног пореза можете остварити подношењем захтева надлежној организационој једини Пореске управе, а према седишту правног лица или предузетника. Уз захтев је неопходно да поред идентификационих података наведете и рачун јавних прихода са ког је потребно да се изврши повраћај средстава односно БОП који је додељен пореској пријави као и текући рачун на који је потребно извршити повраћај средстава. Неопходно је да захтев буде потписан од стране одговорног лица или лица које је овлашћено за заступање. Пореска управа ће по захтеву одлучити у року од најкасније 15 дана од дана пријема захтева а по спроведеном поступку. И уколико је захтев основан, одобриће повраћај средстава. Уколико Пореска управа не изврши повраћај средстава у року од 30 дана од дана пријема захтева имате право и на камату а камата се обрачунава на износ више плаћеног пореза. Изузетно уколико је основ за повраћај средстава поништено или измењено решење или други акт о задужењу, камате ће се обрачунавати од дана плаћања пореза“, каже Љиљана Базић, порески саветник.

Порески саветник Ивана Михајловић одговара на питања младог преузетника који је отворио радњу прошле године, па га интересује да ли може да се определи за исплату личне зараде и у ком року?

„Предузетник који је поставио питање може да се определи за исплату личне зараде, у ком случају је потребно да у писаном облику поднесе обавештење надлежној филијали Пореске управе према седишту радње. Обавештење је потребно да поднесе најкасније до 15. децембра текуће године за период од 1. јануара наредне године. Овакво опредељење предузетник не може да мења током пореског периода већ уколико жели да престане са исплатом личне зараде, потребно је да у писаном облику поднесе обавештење надежних у филијали најкасније до 15. децембра текуће године и у том случају од 1. јануара наредне године није више дужан да врши исплату личне зараде. Пре исплате личне зараде предузетник треба да поднесе електронским путем појединачну пореску пријаву о обрачунатим порезима и доприносима, на обрасцу ПППД, каже Ивана Михајловић, порески саветник.

Већину ће занимати одговор на следеће питање, да ли можемо да сазнамо колики нам је дуг за годишњи порез на имовину. Одговара порески саветник Милана Бојчић.

„Сви послови у вези са утврђивањем, контролом и наплатом пореза на имовину у надлежности су јединица локалне самоуправе и то од 1. јануара 2007 године, тако да све потребне информације у вези са порезима на имовину као и провере стања на том рачуну можете добити од управе јавних прихода при јединицама локалне самоуправе односно општине где се непокретност и налази", каже Милана Бојчић.