Порески календар

авг 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Оглас

Број: 000-404-03-004780/2019-310

Министарство финансија, Пореска управa, Сектор за материјалне ресурсе, Одељење за поступање са робом, на основу члана 104. и 134. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, број: 80/02...95/2018) и решења, број: 000-404-03-004780/2019-310 од 26.09.2019. године, о б ј а в љ у ј е:

 

О Г Л А С

 

1. ОДЛАЖЕ СЕ  прво рочиште за јавну продају усменим јавним надметањем, покретних ствари (козметичких производа), одузетих коначним решењем Филијале Нови Пазар, број: 47-00099/2019-0075-042 од 05.06.2019. године, које је заказано за 26.09.2019. године јавним огласом, објављеним у дневним новинама „Српски телеграф“, на огласној табли Пореске управе, Сектор за материјалне  ресурсе и на интерном порталу Пореске управе.

2. ОДРЕЂУЈЕ СЕ продаја, усменим јавним надметањем, покретних ствари, козметичких производа, одузетих коначним решењем Филијале Нови Пазар, број: 47-00099/2019-0075-042 од 05.06.2019. године.

3. ЗАКАЗУЈЕ СЕ прво рочиште за усмено јавно надметање, за 04.10.2019. године, са почетком у 12,00 часова у просторијама Пореске управе, Сектор за материјалне ресурсе, Одељење за поступање са робом из пореског поступка у месту рада Крагујевац, Улица 27. марта, број 14.   

Ствари које се излажу продаји, налазе се на чувању у Централном пореском складишту у Крагујевцу, Собовица, Рачански пут бб.

Укупна почетна продајна вредност козметичких производа који се излажу продаји, износи, 1.447.535,00 динара, без ПДВ.

Оглас о продаји путем усменог јавног надметања, објављује се на огласној табли Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе, Крагујевац, Улица  27. марта бр. 14, на интерном порталу Пореске управе, на адреси www.poreskauprava и у дневном листу „Српски телеграф“.

4.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Право учешћа у продаји усменим јавним надметањем, имају сва заинтересована физичка и правна лица и предузетници, који испуне следеће услове:

- уплате депозит у висини од 10% од укупне почетне продајне вредности покретних ствари – козметичких производа, који се излажу продаји, у износу од 144.754,00 динара на уплатни рачун број: 840-1176804-31, са позивом на број: 03033, за сврху учешћа у поступку јавне продаје и доказ о уплати достве Комисији за продају, приликом пријављивања за учешће у овој јавној продаји;

- депозит уплаћује, најкасније, дана који претходи дану одржавања рочишта за усмено јавно надметање;      

- пријаве се за учешће у продаји усменим јавним надметањем, достављањем Комисији за продају, попуњеног обрасца пријаве за учешће у продаји (образац се добије непосредно пред почетак продаје);

- доставе Комисији за продају, пуномоћје за физичко лице, када је подносилац пројаве, правно лице или одказ да је учесник у поступку продаје усменим јавним надметањем, законски заступник правног лица, подносилац пријаве;

- приложе на увид важећу личну карту или пасош, ради усаглашавања са подацима из пријаве за учешће у продаји усменим јавним надметање.

5.  УСЛОВИ ПРОДАЈЕ  

Порески обвезник о ког су ствари одузете, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица, не могу бити купци одузетих ствари које се излажу продаји.

Ствари које се излажу јавној продаји усменим јавним надметањем, на првом рочишту, продају се купцу који понуди највишу купопродајну вредност, а која не може бити нижа од 60% од почетне продајне вредности.

У случају да купац одузетих ствари, у року од осам дана од дана када му је достављен записник о продаји, не уплати вредност за коју су му те ствари продате, увећану за припадајући износ пореза на додату вредност, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје тих ствари. Понуђачима који нису изгубили право на повраћај депозита, депозит се враћа у року од 8 (осам) дана од дана спроведеног поступка продаје.      

Ствари које се излажу продаји, купују се у постојећем „виђеном стању“, тако да се купац одузетих ствари одриче било каквих примедби по основу евентуалних материјалних или правних недостатака на предметним стварима.  

Додатне информације и обавештења у вези са предметом и условима продаје, могу се добити на број телефона 034/337-865, сваким радним даном од 9,00 до 15,00 часова, а контакт особа је Радица Грковић и на телефон 034/67-925-76, Александар Благојевић у магацину Собовица.

Заинтересована лица могу разгледати ствари које се излажу продаји, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова, уз претходни договор са контакт особом.

 

                                                                                                                               КООРДИНАТОР

                                                                                                                          Радослав Јовановић