Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Прибављање (непокретности) у својину Републике Србије путем прикупљања писмених понуда

Прибављање (непокретности) у својину Републике Србије путем прикупљања писмених понуда

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ

 РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,  Београд, ул. Краља Милана бр. 16

 И

МИНИСТАРСТВО ФИНАСИЈА Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 22

            На основу Закључка Владе 05 Број: 464-5888/2019 од 13.6.2019. године,

оглашавају:

ПРИБАВЉАЊЕ (НЕПОКРЕТНОСТИ) У СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

1. ПРЕДМЕТ ПРИБАВЉАЊА

Предмет прибављања је непокретност - објекат у Нишу, површине од 2.000 м2 до 2.500 м2, који се од зграде Министарства финансија – Пореске управе  - Филијале Ниш, у Нишу, у ул. Генерала Милојка Лешјанина бр. 19, налази на оперативно прихватљивој пешачкој удаљености, највише до 300 м, који је је инфраструктурно потпуно опремљена као и да је непокретност по својој структури таква, да одговара потребама обављања послова Пореске управе, који ће користити 200 запослених, односно да се објекат састоји од претежно канцеларијских просторија различите структуре и просторија које треба да буду у функцији: архиве, сала за састанке, као и припадајућег отвореног паркинг простора.

Све потребне информације поводом овог огласа могу се добити у Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, Београд, ул. Краља Милана бр. 16, или на тел. бр. 011/ 3346-607, у времену од 10 до 15 часова и у Министарству финансија – Пореској управи на тел. бр. 018/509-048.

2. УСЛОВИ ПРИБАВЉАЊА

Купопродајна цена, по којој се непокретност прибавља, не може бити  изнад вредности непокретности, која ће бити утврђена актом надлежног пореског органа, а највише до износа од 226.000.000,00 динара, која је планирана за ту намену.

Право учешћа на огласу имају сва домаћа и страна правна и физичка лица.

Предметне непокретности ће бити прибављене од најповољнијег понуђача.

Уколико на оглас пристигне једна понуда иста ће се узети у разматрање.

Уколико понуђач чија је понуда проглашена за најповољнију, у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје, у ком случају ће се приступити позивању следећег најповољнијег понуђача. 

Трошкове овере уговора код јавног бележника, пореза на пренос апсолутних права на непокретности, односно пореза на додату вредност,као и друге евентуалне трошкове који проистекну из реализације уговора, у целини сноси купац.

3. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Рок за подношење понуда је 15 дана од дана објављивања огласа.

Понуда и документација морају бити на српском језику, а ако су на страном, морају бити преведене на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

Уз понуду се достављају подаци о подносиоцу понуде:

- за физичка лица - име и презиме, адресу стана, фотокопију личне карте (прва и друга страна) или пасоша (за страна лица), контакт телефон.

- за правна лица - назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар привредних субјеката, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења о додељеном пореском идентификационом броју - ПИБ-у, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), његов потпис, телефон и факс подносиоца понуде.

4. САДРЖАЈ ПОНУДЕ И ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Понуда мора да садржи податке:

Идентификацију непокретности, са подацима о: месту, локацији, адреси са навођењем броја катастарске парцеле на којој се објекти налазе, структури, спратности и површини објекта.

Цену непокретности по 1 м2 и укупно (цена по 1 м2 х површина).

Понуда у којој цена није наведена у динарима или је дата описно, односно условно неће се разматрати.

Рок за примопредају непокретности

Ближе податке у вези непокретности, и то:

- година изградње непокретности

- солидност и квалитет градње (дати описно)

- функционалне карактеристике (у прилогу дати копију објекта - зграде из каталога или скицу зграде са димензијама и ознакама просторија као и са ознаком страна света).

Уз понуду, обавезно је доставити следећу документацију:

- својинско-правну документацију, и то: извод из јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима (извод из листа непокретности) не старије од 6 месеци, а за ванкњижно власништво, комплетну својинско-правну документацију, почев од грађевинске и употребне дозволе, уговоре о сваком промету до последњег, са потврдама да је плаћена купопродајна цена и плаћен порез на пренос апсолутних права на непокретностима, односно порез на додату вредност,

 - писмену изјаву власника непокретности, оверену код надлежног суда, да на понуђеној непокретности нема уписаних или неуписаних терета, да понуђена непокретност није под спором, нити под забраном располагања, као и изјаву да уколико се утврди да на непокретности која се нуди постоји било какав терет, понуђач се обавезује да га отклони о свом трошку, односно да као продавац купцупружи заштиту од евикције и сноси сву одговорност за евентуалне правне недостатке.

Важност понуде: најмање 90 дана од дана достављања понуде.

Понуђач је обавезан да достави понуду по свим елементима и у складу са овим огласом и пратећу документацију.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.

5. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Поступак отварања писмених понуда и избор најповољнијег понуђача спровешће се комисијски.

Након отварања приспелих понуда Комисија ће прибавити процене тржишних вредности понуђених непокретности - објеката, утврђене од стране Министарства финансија – Пореске управе – надлежне филијале и извршити обилазак непокретности.

Критеријуми за оцењивање најповољније понуде су:

1. цена непокретности - објекта, која не може бити већа од процене тржишне вредности утврђене од стране Министарства финансија – Пореске управе – надлежне филијале.

2. солидност градње и квалитет

3. функционалне карактеристике

4. рок примопредаје.

Понуде у којима је цена непокретности – објекта већа од прибављене процене тржишне вредности Министарства финансија – Пореске управе – надлежне филијале  неће се разматрати.

Одлука о избору најповољнијег понуђача донеће Влада Републике Србије, након пријема процене тржишне вредности понуђених непокретности, утврђене од стране Министарства финансија – Пореске управе – надлежне филијале.

Учеснике огласа Републичка дирекција за имовину Републике Србије, писмено ће обавестити о избору најповољнијег понуђача, у року од 5 дана од доношења одлуке Владе о избору најповољнијег понуђача.

Најповољнији понуђач је дужан да у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора, са Републиком Србијом - Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије,  закључи уговор о купопродаји.

Комисија задржава право да не прихвати ни једну понуду уколико оцени да иста није одговарајућа.

Понуде се достављају у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа, на адресу: Републичка дирекција за имовину Републике Србије, 11000 Београд, ул. Краља Милана бр. 16.

Понуде се достављају у затвореној коверти, са видљивом ознаком "ПОНУДА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (ОБЈЕКТА) У СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - НЕ ОТВАРАЈ", препорученом пошиљком или се лично предају на писарници Републичке дирекције за имовину Републике Србије.