Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Закључак

Број: 47-00019/2019-0084-014

На основу члана 16. став 1. и 3. и члана 160.  Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гл. РС“, бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16 и 30/18) , Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Пријепоље, доноси:

З А К Љ У Ч А К

 

1. Пореском обвезнику ПРЕДУЗЕЋУ ЗА УСЛУГЕ, СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ „DOMENICA“ ДОО Пријепоље ул. „Ива Андрића“ бр. 11, ПИБ: 100221084, ПОСТАВЉА се заступник по службеној дужности - адвокат СЕНАД ЛУЈИНОВИЋ из Пријепоља, у пореском поступку обрачунавања и плаћања пореза на додату вредност за период 01.06.2017.-31.12.2018. године и  обрачунавања и плаћања  пореза и доприноса по одбитку - обједињена наплата за период 01.06.2017. - 31.12.2018. године, који се води по предмету Министарства финансија - Пореске управе - Филијала  Пријепоље, број: 47-00019/2019-0084-000 од 03.04.2019. године, због тога што је наведени порески обвезник недоступан контроли (адреса седишта привредног друштва не постоји на територији општине Пријепоље а одговорно лице у правном лицу – законски заступници Синиша Ђокић и Љубомир Драговић се не одазивају позиву за учешће у контроли).

2. Заступник по службеној дужности ће обављати своју дужност почев од дана пријема овог закључка па све док порески обвезник сам не отпочне са учешћем у овом пореском поступку или не одреди пуномоћника који ће га заступати у управној ствари из тачке 1. овог закључка.

3. Заступнику по службеној дужности припада новчана награда и накнада трошкова у висини прописаној Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности - адвоката у пореском поступку (Службени гласник РС, бр. 55/2004).

4. Против овог закључка жалба није дозвољена.

О б р а з л о ж е њ е

 

Министарство финансија - Пореска управа - Филијала  Пријепоље, издала је налог за тереснку контролу обрачунавања и плаћања  пореза и доприноса по одбитку - обједињена наплата за период 01.06.2017. - 31.12.2018. године, бр. 47-00019/2019-0084-000 од 03.04.2019. године, код пореског обвезника ПРЕДУЗЕЋА ЗА УСЛУГЕ, СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ „DOMENICA“ ДОО Пријепоље ул. „Ива Андрића“ бр. 11, ПИБ: 100221084.

Како је у пореском поступку утврђено да наведени порески обвезник не постоји на наведеној адреси, нити је доступан контроли као и законски заступници поменутог привредног друштва: Синиша Ђокић из Бијељине, Босна и Херцеговина до 10.01.2018. године и Љубомир Драговић из Републике Црна Гора, од  10.01.2018. године, стекли су се законски услови из члана 16. став 1. тачка 1. 2. и 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гл. РС“ бр. 80/02,...,95/18), да Пореска управа у конкретном предмету пореском обвезнику постави заступника по службеној дужности ради вођења покренутог поступка.

Наиме, одредбом члана 16. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гл. РС“ бр. 80/02,...,95/18), прописано је да Пореска управа по службеној дужности, из реда пореских саветника или адвоката поставља заступника пореском обвезнику и у случају:

1. Пореском обвезнику чије се седиште не налази у месту и на адреси наведеној у пријави за регистрацију прописаној актом из члана 27. Став 5. Овог закона или у евиденционој пријави за ПДВ, која је уређена прописима о порезу на додату вредност,

2. Нерезиденту који није у року из члана 14. Став 2. Закона обавестио пореску управу о свом пореском пуномоћнику и

4. Пореском обвезнику који очигледно избегава да учествује у пореском поступку, ако је његово учешће обавезно.

Са напред изнетог, применом члана 16. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, донет је закључак као у диспозитиву.

Одредбом члана 16. став 5. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да заступнику по службеној дужности припада награда и накнада трошкова према тарифи коју прописује министар надлежан за послове финансија.

Висина новчане награде и накнаде трошкова заступнику по службеној дужности прописани су Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности - адвоката у пореском поступку (Службени гласник РС, бр. 55/2004).

Одредбом члана 16. став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да против закључка о постављењу заступмика по службеној дужности жалба није дозвољена.

Закључак:

- објавити на интернет страни Пореске управе,

- објавити на огласној табли Филијале Пријепоље,

- доставити заступнику по службеној дужности.

 

                                                                                                                             ДИРЕКТОР ФИЛИЈАЛЕ

                                                                                                                                  Сабрија Мушовић