Порески календар

јун 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Министарство финансија  – Пореска управа - Филијала Лозница у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника Ђокић Миладина из Руњана, власника самосталне радње за превоз путника – ТАКСИ са седиштем у Руњанима – Град Лозница, ПИБ: 102677701, на основу чланова 105. и 108. става 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (’’Сл. гласник РС’’ бр. 80/2002...30/2018) оглашава:

 Продају непокретности путем усменог јавног надметања

 1. ДРУГО рочиште за прво усмено јавно надметање за продају сувласничких удела у непокретностима одржаће се дана 28.08.2018. године у Министарству финансија - Пореској управи – Филијала Лозница, канцеларији бр. 108  са почетком у 12.00 сати.

2. На продају су сувласнички удели у непокретностима уписаним код РГЗ - Службе за катастар непокрености у Лозници, и то:

Ред. бр.

Опис непокретн.

Улица и број/ потес

Број кат. парцеле

Катастар. општина

Лист непокр. бр.

РГЗ - Служба за катастар непокр.

Површина према катастру (ха,а,м2)

Идеални део сувласничког удела

Површ. сувласничког удела (ха,а,м2)

Цена по м2

Почетна вредност непокретн. у динарима

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Њива 5. класе

БУКВИК

331

СИМИНО БРДО

20

Лозница

00.71.94

3/7

00.30.83

40,00

123.320.00

 

2

Земљиште под зградом - објектом

 

БУКВИК

337

СИМИНО БРДО

20

Лозница

00.00.50

3/7

00.00.21

40,00

840,00

 

Земљиште уз зграду - објекат

БУКВИК

337

СИМИНО БРДО

20

Лозница

00.05.00

3/7

00.02.14

40,00

8.560,00

 

Њива 5 класе

   БУКВИК

337

СИМИНО БРДО

20

Лозница

01.14.06

3/7

00.48.88

40,00

195.520,00

3

Њива 5. класе

БУКВИК

338

СИМИНО БРДО

20

Лозница

01.47.92

3/7

00.63.39

40,00

253.560,00

4

Шума 5. класе

БУКВИК

450/1

СИМИНО БРДО

20

Лозница

00.81.08

3/7

00.34.75

40,00

139.000,00

5

Њива 6. класе

БУКВИК

320

СИМИНО БРДО

77

Лозница

01.31.59

3/5

00.78.95

40,00

315.800,00

 

УКУПНО

 

 

 

 

 

 

 

02.59.15

 

1.036.600,00

3. Почетна вредност наведених сувласничких удела у непокретностима износи укупно 1.036.600,00 динара, а утврђена је правоснажним решењем Министарства финансија – Пореске управе – Филијала Лозница бр. 059-433-10-873/2013-J1A07-07 од 18.01.2018. године.

4. Продаја непокретности се врши путем усменог јавног надметања.

5. Непокретности нису оптерећене правом службености или другим теретима на непокретности.

6. На овом рочишту непокретности се не могу продати по цени нижој од  75 %  утврђене почетне вредности.

7. Усмено јавно надметање одржаће се уколико буду учествовала најмање два понуђача.

8. На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која пре почетка усменог јавног надметања положе депозит у висини од 5%утврђене почетне вредности сувласничког удела у непокретности за који се надмећу,  на уплатни рачун број: 840-1700845-84  са позивoм на број одобрења 94059102677701 по моделу 97.

9. Купци не могу бити порески обвезник и лица запослена у Пореској управи, као ни са њима повезана лица.

Забрана за ова лица односи се и на препродају купљених непокретности, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана од дана по извршеној  продаји. 

10. На јавној продаји као понуђачи не могу да учествују правна лица и предузетници који имају доспеле а неизмирене пореске обавезе. Као доказ о измиреним пореским обавезама потребно је да  понуђачи-правна лица и предузетници пре почетка усменог јавног надметања доставе потврду о измиреним пореским обавезама прибављену од надлежне Филијале Пореске управе.

11. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продат сувласнички удео у непокретности, умањену за износ уплаћеног депозита, уплати у року од 8 дана од дана закључења усменог јавног  надметања. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је продат  сувласнички удео у непокретности, продаја се решењем  оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног  депозита и не може бити понуђач у поступку продаје тог сувласничког удела у непокретности у периоду од шест месеци.

12. По окончању продаје непокретности путем усменог јавног надметања Пореска управа доноси Решење о продаји непокретности.

13. Непокретности се продају у виђеном стању и на купљенунепокретностне може се стављати рекламација.

14. Овај оглас се објављује на огласној табли Филијале Лозница, на интернет страни Пореске управе, у дневном листу ,,СРПСКИ TЕЛЕГРАФ,, и доставља пореском обвезнику.         

15. Све ближе информације могу се добити преко тел. 015/889-550 (локал 131) и 015/878-400, а непокретности изложене јавној продаји могу се разгледати до дана одржавања јавне продаје.