Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Власотинце, у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности као средства обезбеђења наплате секундарне пореске обавезе, пореског обвезника Зорана С. Костића из с. Добровиш, Општина Власотинце, законског заступника ГПД „ Инвестградња Добровиш“ ДОО, ул. Солунских бораца бр.14, ПИБ: 104532752, на основу члана 105. и 108. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002...........30/2018),  објављује,

Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

   1.ПРВО РОЧИШТЕ, за продају непокретности путем усменог јавног надметања и то:

 

  1. Р.
  2. бр.

Опис непокретности

Број

К.П.

 

Катастарска општина

 

 

Обим удела

Површина према катастру

Укупна процењена вредност у динарима

Процењена вредност према обиму удела у динарима

 

ха

а

м2

 

 

1.

Пашњак 6.класе - Страњево

3537

Добровиш

1/2

 

5

36

1 147,04

573,52

2.

Шума 4.класе - Страњево

3538

Добровиш

1/2

 

63

71

238 147,98

119 073,99

3.

Шума 4.класе -   Пујин Дел

2820

Добровиш

1/1

 

18

84

70 423,92

70 423,92

4.

Шума 4.класе -   Пујин Дел

2823

Добровиш

1/1

 

9

78

36 557,64

36 557,64

5.

Шума 6.класе - Страничин пут

2935

Добровиш

1/1

 

9

39

35 099,82

35 099,82

6.

Шума 5.класе - Падина

2942

Добровиш

1/1

 

12

03

44 968,14

44 968,14

7.

Шума 4.класе - Падина

2967

Добровиш

1/1

 

11

08

41 417,04

41 417,04

8.

Шума 4.класе - Падина

2968

Добровиш

1/1

 

24

05

89 898,90

89 898,90

9.

Шума 4.класе -   Пујин Дел

2991

Добровиш

1/1

 

9

07

33 903,66

33 903,66

10.

Шума 4.класе -   Пујин Дел

3003

Добровиш

1/1

 

46

30

173 069,40

173 069,40

11.

Шума 4.класе - Милашиново

3007

Добровиш

1/1

 

13

62

50 911.56

50 911.56

12.

Ливада 7.класе -Милашиново

3016

Добровиш

1/1

 

3

09

923,91

923,91

13.

Шума 5.класе -Милашиново

3017

Добровиш

1/1

 

8

77

32 782,26

32 782,26

14.

Пашњак 4.класе -Милашиново

3026/1

Добровиш

1/1

 

6

07

1 298,98

1 298,98

15.

Шума 4.класе -Милашиново

3031

Добровиш

1/1

 

4

10

15 325,80

15 325,80

16.

Ливада 7.класе - Милашиново

3032

Добровиш

1/1

 

3

42

1 022,58

1 022,58

17.

Шума 3.класе -Милашиново

3035

Добровиш

1/1

 

5

86

21 904,68

21 904,68

18.

Пашњак 6.класе -Милашиново

3037

Добровиш

1/1

 

5

30

1 134,20

1 134,20

19.

Воћњак 4.класе -Милашиново

3062

Добровиш

1/1

 

14

17

6 815,77

6 815,77

20.

Шума 6.класе -Милашиново

3063

Добровиш

1/1

 

18

37

68 667,06

68 667,06

21.

Њива 6.класе -Милашиново

3064

Добровиш

1/1

 

30

51

9 736,20

9 736,20

22.

Њива 7.класе -Милашиново

3067

Добровиш

1/1

 

12

53

4 009,60

4 009,60

23.

Ливада 7.класе -Милашиново

3068

Добровиш

1/1

 

3

46

1 034,54

1 034,54

24.

Воћњак 5.класе - Пујин Дел

3080

Добровиш

1/1

 

2

60

1 250,60

1 250,60

25.

Њива 6.класе -    Пујин Дел

3081

Добровиш

1/1

 

12

96

4 147,20

4 147,20

26.

Њива 6.класе -       Код куће

3086

Добровиш

1/1

 

9

29

2 972,80

2 972,80

27.

Њива 6.класе -    Пујин Дел

3088

Добровиш

1/1

 

13

17

4 214,40

4 214,40

28.

Пашњак 6.класе Падина

3092

Добровиш

1/1

 

14

67

3 139,38

3 139,38

29.

Њива 7.класе -   Падина

3093

Добровиш

1/1

 

22

91

7 331,20

7 331,20

30.

Ливада 6.класе - Падина

3094

Добровиш

1/1

 

22

80

6 817,20

6 817,20

31.

Њива 7.класе - Падина

3095

Добровиш

1/1

 

14

92

4 774,40

4 774,40

32.

Виноград 6.класе -Пујин Дел

3100

Добровиш

1/1

 

2

14

2 285,52

2 285,52

33.

Ливада 6.класе -Јанкино

3103

Добровиш

1/1

 

3

62

966,54

966,54

34.

Њива 7.класе -Плискавиче

3107

Добровиш

1/1

 

15

87

5 078,40

5 078,40

35.

Ливада 6.класе -Плискавиче

3107

Добровиш

1/1

 

 

21

62,79

62,79

36.

Шума 5.класе -Кладанац

3298

Добровиш

1/1

 

8

11

30 315,18

30 315,18

37.

Воћњак 4.класе -Плискавиче

3627

Добровиш

1/1

 

3

24

1 558,44

1 558,44

38.

Њива 6.класе - Росуље

3631

Добровиш

1/1

 

23

48

7 513,60

7 513,60

39.

Њива 6.класе - Росуље

3655

Добровиш

1/1

 

5

15

1 648,00

1 648,00

40.

Ливада 6.класе -Росуље

3656

Добровиш

1/1

 

3

81

1 139,19

1 139,19

41.

Шума 4.класе -Страњево

4587

Добровиш

1/1

 

14

30

53 453,40

53 453,40

42.

Њива 6.класе -Страњево

4588

Добровиш

1/1

 

6

51

2 099,20

2 099,20

 

Укупно:

 

 

 

 

 

 

1 120 995,12

1 001 347,61

Непокретности су као власништво пореског обвезника Зорана С. Костића из с. Добровиш, Општина Власотинце, законског заступника ГПД „ Инвестградња Добровиш“ ДОО, ул. Солунских бораца бр.14, ПИБ: 104532752, уписане у препис листа непокретности Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Власотинце, број: 98. К.О. Добровиш и број: 99.К.О. Добровиш.

Продаја непокретности путем првог усменог јавног надметања одржаће се дана 27.07.2018. године, са почетком у 11:30 часова у Пореској управи – Филијали Власотинце у улици Трг Ослобођења бр.1, у канцеларији број:12.

2. Почетна вредност непокретности утврђена је на основу решења Министарства финансија  – Пореске управе – Филијале Власотинце број:113-433-01536-4/2018 од 25.06.2018. године и на дан процене износи 1.001.347,61 динара.

3. Продаја непокретности се врши путем усменог јавног надметања.

4. Понуђачи су дужни да пре почетка усменог јавног надметања уплате депозит у висини од 5% утврђене почетне вредности непокретности, што износи 50.067,38 динара, на рачуну број 840-1700845-84 са позивом на број 97-67-113-104532752N.

5. На овом рочишту, непокретности се не могу продати испод 75 % утврђене почетне вредности непокретности, односно испод 751.010,71 динара.

6. Усмено јавно надметање одржаће се уколико буду учествовала најмање два понуђача.

7. Право учешћа на усменом јавном надметању имају сва физичка и правна лица. Физичка лица су у обавези да понесу важећу личну карту а предузетници и правна лица одговарајућу документацију о регистрацији предузетничке радње односно правног лица као и потврду да немају доспеле а неизмирене пореске обавезе прибављене од надлежне Филијале Пореске управе. Лица која се појављују за име и за рачун других лица у обавези су да донесу и овлашћења за учешће на јавном надметању.

8. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци непокретности, забрана се односи и на њихово давање у закуп, поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји.

9. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата непокретност уплати у року од 8 дана од дана закључења усменог јавног надметања(члан 111. Став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији) . Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у поступку продаје те непокретности у периоду од шест месеци

10. Продаја непокретности се врши у виђеном стању без права на рекламацију.

12. Лице које има законско право прече куповине непокретности која је изложена продаји, има првенство над најповољнијим понуђачем  на усменом јавном надметању ако по закључењу усменог јавног надметања изјави на записник о продаји непокретности да непокретност купује под истим условима.

13. Овај оглас објавити на огласној табли Пореске управе – Филијале Власотинце, на интернет страни Пореске управе, дневном листу „Данас“ и доставити пореском дужнику, зступнику по службеној дужности, заложним повериоцима и лицима која имају право прече куповине на непокретности која је предмет продаје.

14. Све ближе информације могу се добити на телефон бр. 016 875 012 а непокретности изложене јавној продаји могу се разгледати до дана одржавања јавне продаје.

 Директор Филијале

 Драгица Миленковић