Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Оглас о продаји покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле непосредном погодбом

Оглас о продаји покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле непосредном погодбом

Министарство финансија - Пореска управа, Центар за велике пореске обвезнике, на основу члана 104.  и  члана 134.  Закона  о  пореском  поступку  и  пореској  администрацији  („Сл. гласник   РС“,  број:  80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09,53/10,  101/11,  2/12,  93/12,  47/13,  108/13,  68/14,  105/14,  112/15,  15/16,  108/16    и  30/18), оглашава:

 Оглас о продаји покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле непосредном погодбом

1.ОДРЕЂУЈЕ СЕ продаја непосредном погодбом између понуђача - купца и Пореске управе, покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле: моторни бензин БМБ 95 и еуро дизел.

Продаја непосредном погодбом, по овом Огласу, одржаће се дана 09.07.2018.године, са почетком у 13,00 часова, у просторијама  Пореске управе у Београду, Краља Милана 5,  III спрат, канцеларија 305.

Укупна почетна вредност ствари које се излажу овој продаји  износи 190.874,90 динара, без ПДВ-а и акцизе. Ствари које се излажу продаји, одређене су по врсти, количини и појединачној почетној продајној вредности:

Ред.бр.

Шифра и назив артикла

Јед.

мере

Количина

Цена, без ПДВ-а и акцизе

(у динарима)

       Вредност

     (у динарима)

      1.

Моторни бензин БМБ 95

лит.

   932,14

 

62,51

  58.268,07

 

      2.

Еуро дизел

лит.

1.914,90

69,25

132.606,83

                                                                                                   УКУПНО:              190.874,90

На основу Извештаја о испитивању, број: 533014 од 07.06.2018.године за Evro Premijum BMB 95, Извештаја о контролисању квалитета, број:XI/04-61022 од 20.06.2018.године за Evro Dizel, утврђено је да производи задовољавају захтеве према Правилнику о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. гласник РС“, бр.111/2015 и 106/2016),  као и да имају задовољавајућу концентрацију националног маркера типа А.

Нафтни деривати који се излажу продаји налазе се на чувању код пореског обвезника од кога су одузети - Бензинска пумпа у Ваљеву.

Оглас је објављен на огласној табли Пореске управе - Центар за велике пореске обвезнике,  Београд, Краља Милана 5, и на интернет адреси purs.gov.rs/Aktuelnosti/Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari.

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Право учешћа у поступку продаје покретних ствари непосредном погодбом имају правна лица, предузетници и физичка лица која испуне следеће услове:

- пријаве се за учешће  попуњавањем обрасца Пријаве за учешће на непосредној погодби (добијају је непосредно пред почетак продаје);

- доставе Комисији за продају, пуномоћје за физичко лице када је подносилац Пријаве правно лице, предузетник или доказ да је учесник на продаји непосредном погодбом законски заступник правног лица односно предузетника подносиоца Пријаве;

- приложе на увид важећу личну карту или пасош, ради усаглашавања са подацима из Пријаве за учешће на продаји;

- попуне Изјаву (важи за све осим правних лица регистрованих за промет нафтних деривата) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да се нафтни деривати неће користити за даљу продају већ искључиво за сопствене потребе.

3. УСЛОВИ ПРОДАЈЕ 

Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци одузетих ствари које се излажу продаји.

Ствари се продају искључиво у укупној количини.

Ствари које се излажу  продаји, продају се купцу који понуди највишу купопродајну вредност, а која  не може бити  нижа од 60% од почетне продајне вредности. Вредност робе постигнута непосредном погодбом увећана за припадајуће акцизе (у зависности од врсте нафтних деривата)  преставља пореску основицу за обрачун ПДВ.

У складу са Законом о акцизама („Сл.гласник РС“, бр.108/16) обвезник акцизе је купац акцизних производа одузетих у поступку контроле, а које продаје државни орган (члан 6. тачка 2. став 5.). Купац акцизних производа дужан је да пореску пријаву за обрачун акцизе (члан 22а. став 2.), поднесе у року од 15 дана по истеку месеца за тај месец. Такође обвезник акцизе је дужан да обрачунату акцизу уплати:

  1. најкасније последњег дана у месецу - износ акцизе обрачунат за период од 1. до 15. дана у месецу;
  2. најкасније 15. дана у месецу - износ акцизе обрачунат за период од 16. до краја претходног месеца.

Износ акцизе за Моторни бензин БМБ 95 је 54,94 динара по литри, за Еуро дизел је 56,50 динара по литри производа.

Купац преузима на себе обавезу да предметно гориво преузме  о свом трошку, након извршеног плаћања, у року од 7 (седам) дана.

Ствари које се излажу продаји купују се у постојећем стању, тако да се купац одузетих ствари одриче било каквих примедби по основу евентуалних материјалних или правних недостатака на предметним стварима.

У случају да купац одузетих ствари, у року од осам дана од дана када му је достављен записник о продаји, не уплати вредност за који су му те ствари продате, увећану за припадајући порез на додату вредност, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом, а купац не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.

Додатне информације и обавештења у вези са предметом и условма продаје, могу се добити на број телефона 011/333-0-858, а особа за контакт је Зорица Алексић.