Порески календар

авг 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Продаја покретних ствари усменим јавним надметањем

Продаја покретних ствари усменим јавним надметањем

У поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника  "ОКТАН" ДОО  место БЕЛА  ЦРКВА,  Београдска Б.Б., ПИБ: 100865963  на основу члана 104. ЗПППА ("Сл. гласник РС" бр. 80/02.........30/2018) оглашава:

Продају покретних ствари усменим јавним надметањем

Прво рочиште за продају покретних ствари усменим јавним надметањем и то:

Покретне ствари које имају регистрациони број:

Р.бр.

ВРСТА

ПОКРЕТНЕ

СТВАРИ

РЕГ.

ОЗНАКА

МАРКА

ТИП

БРОЈ

ШАСИЈЕ

БРОЈ МОТОРА

ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ

СНАГА МОТОРА kW

РАДНА ЗАПРЕМИНА МОТОРА

НОСИВОСТ kg

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

01

ПУТНИЧКО

ВОЗИЛО

VS013-LW

CITROEN

C3 SX   1,4 I

 %

  %

2005

54

1510

 

150 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупна процењена вредност покретних ствари је 150 000,00 динара, власништво "ОКТАН" ДОО из БЕЛЕ ЦРКВЕ, попис и процена су извршени на основу решења о принудној наплати пореске обавезе из покретних ствари и решења о упису залоге број 241-433-06-804/2016 и 241-433-06-804/2016-1 од 25.02.2016 године  Министарства финансија, Пореске управе, Филијале Вршац.

ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА  28.05.2018  године, са почетком  у  11,00  часова  у  просторијама Пореске управе – Филијале Вршац, Ф.Милекера 17 у канцаларији број  7.

Почетна вредност покретних ствари утврђена је записником о поновној процени покретних ствари број: 241-433-06-804/2016-3 од  03.04.2018 године, као и уписом у АПР-Београд Зл.бр. 5022/2016 од 15.04.2016  године  у укупном износу од  150.000,00 динара.

Продаја покретних ствари је усменим јавним надметањем.

На поновљеном првом рочишту усменим јавним надметањем покретна ствар не може се продати испод 60 % од утврђене почетне вредности односно за износ мањи од  90.000,00 динара.

Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица. Физичка лица су у обавези да понесу лична документа ради индентификације-лична карта, а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица односно предузетника, овлашћење за учешће на јавном надметању као и потврду да немају доспеле а неизмирене пореске обавезе.

Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу купити ствари. 

Купац, најбољи понуђач, је дужан да цену по којој му је продата покретна ствар  уплати у року од 8 дана од дана закључења рочишта за усмену јавну продају. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је покретна ствар продата, продаја се решењем оглашава неважећом.

Понуђена покретна ствар продаје се у виђеном стању.

Понуђена покретна ствар се може видети до дана лицитације  у времену од 8,оо до 10,оо часов, уз предходну најаву ПОРЕСКОЈ УПРАВИ-ФИЛИЈАЛИ ВРШАЦ на телефон број: 013-809-873.

Овај оглас објавити на огласној табли Пореске управе-Филијале Вршац, Одсек Бела Црква и доставити пореском обвезнику. 

 

 

 

                                                                                                                п.о. Директор

  Обрадио: З.Јовановић                                                                                                                                                                         Марица Сабо