Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Оглас о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

Оглас о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Сремска Митровица,  у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника на основу члана 99. и 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Сл.гласник РС», бр.80/2002 ... 30/2018), објављује:

Оглас о  продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

1. Одређује се ПРВО рочиште, за продају покретних ствари путем усменог јавног надметања, пописаних покретних  ствари пореског дужника ДОО  COSUN SEED, са седиштем у Сремска Митровица, улица Краља Петра 1 бр. 5-7,  ПИБ: 105728368, матични број 20411074, и то:

Покретне ствари које имају регистрациони број:

Р.Б.

Врста  покретне ствари

Рег. ознака/број

 

марка

 

Тип

Број шасија

 

Број мотора

 

Година производње

 

Снага мотора у KW

 

 

Рад. зап. мотора у cm

 

Носивост у кг.

 

 

 

Процењена вредност

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

ТЕРЕТНО ВОЗИЛО

SM 011-CF

FAP

1620 BD

 

 

1988

147

11040

16000

429.544,00

2

TERETNO VOZILO

SM 036-OJ

MERCEDES

SPRINTER  511 CDI KA

 

 

2010

80

2148

5000

648.002,00

3

PUTNIČKO VOZILO

SM 023-XV

PEUGEOT

308 HDI

VF34V9HPOBY102420

 

2012

68

1560

1800

902.377,00

4

PUTNIČKO VOZILO

SM 024-BL

PEUGEOT

308 HDI

VF34C9HPBY101314

 

2012

68

1560

1800

902.371,00

5

PUTNIČKO VOZILO

SM 025-OG

FORD

MONDEO 2.0 16V

 

 

2007

107

1999

2090

488.720,00

2. Рочиште за продају пописаних покретних ствари одржаће се 05.06.2018. године, са почетком  у 10.00 часова на адреси седишта пореског обвезника у  Сремска Митровица, Краља Петра Првог 5-7.

3. Почетна вредност покретних ствари утврђена је Записником о попису број 234-433-06-7385/2017 од 06.02.2018. године.   

4. Усменим јавним надметањем, сматра се усмено јавно надметање на коме учествују најмање два понуђача. Ако  на неком усменој јавном надметању не учествује најмање два понуђача, усмено јавно надметање се поново оглашава.

5. На усменом јавном надметању  могу учествовати само лица која доставе уверење о измиреним пореским обавезама. 

6. На усменом јавном надметању на коме се продају покретне ствари чија је појединачна вредност преко 200.000,00 динара, могу учествовати само лица која положе депозит у висини од 10% од процењене вредности покретне ствари. Депозит се уплаћује на рачун 840-1700845-84 са позивом на број 97 41 234 105728368.

7. На првом усменом јавном надметању покретна ствар не може се продати по цени нижој од 60 % процењене вредности.

8. На вредност продатих покретних ствари , сходно чл. 38. Закона о порезу на додату вредност , Пореска управа обрачунава ПДВ.

9. Порески обвезник и лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци ствари, забрана се односи и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима у периоду од годину дана по извршеној продаји.

10. Покретне ствари се купују у виђеном стању без могућности њиховог враћања ако се накнадно утврде неки недостатци и без права на накнадне рекламације.

11. Оглас истаћи на огласну таблу Филијале, објавити на интернет страни Пореске управе, дневном листу Курир и доставити пореском обвезнику.

Ближе информације могу се добити на телефон број 022/611-214 локал 118 или 119.

 

                                                                                                                                                 ДИРЕКТОР

                                                                                                                                   Раде  Банчевић