Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Оглас о продаји непокретности путем првог усменог јавног надметања – трећи пут

Оглас о продаји непокретности путем првог усменог јавног надметања – трећи пут

Министарство финансија  - Пореска управа - Филијала Ниш, у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског дужника  ДОО „REDWOOD“ са седиштем у Руми, у улици Вељка Дугошевића број 98, ПИБ 102816239, на основу члана 105. и 108. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002...108/16), дана 11.04.2018. године, објављује

Оглас о  продаји непокретности путем првог усменог јавног надметања – трећи пут

1.Треће рочиште за продају непокретности путем првог усменог јавног надметања и то:  

Р.

бр.

Опис непокретности

Улица и број

Број зграде

Број етажа

Број К.П

Катастарска општина

Препис лоста непокретности

РГЗ-служба за катастар непокретности

Обим удела

Облик својине

Површина премакатастру

(ха,а,м2)

Утврђена

почетна

вредност 1/1 непокретности у динарима на дан процене

ПО

ПР

СП

ПК

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Зграда угоститељства-ХОТЕЛ „ПАРТИЗАН“

Нишка Бања

Трг Републике број 11

3

 

1

3

1

4401/1

Нишка Бања

4121

НИШ

1/1

приватна

10а 57м2

310.384.003,85

 

Укупно:

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

310.384.003,85

Утврђена почетна вредност непокретности за обим удела 1/1 износи 310.384.003,85 динара.

Непокретност је као власништво пореског дужника  ДОО „REDWOOD“ са седиштем у Руми, у улици Вељка Дугошевића број 98, ПИБ 102816239, уписана је у Препис  листа непокретности број 4121 Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности у Нишу са обимом удела 1/1 за катастарску општину К.О. Нишка Бања. 

Продаја непокретности путем првог усменог јавног надметања ће се одржати  дана 25.04.2018. године, са почетком у 10:00 часова у Порескoj Управи - Филијали Ниш у улици Николе Пашића број 24. у канцеларији  број 123. Заинтересовани понуђачи су дужни да се пријаве за лицитацију  у канцеларији број 123, на дан одржавања исте најкасније до 09:30 часова.

2.Почетна вредност непокретности утврђена је извршним решењем ове Филијале број: 128-433-10-13060/2015-1168/2016-ЗПВ од 29.01.2018. године и на дан процене износи 310.384.003,85 динара.

3. Продаја непокретности се врши путем усменог јавног надметања.

4. Понуђачи су дужни да најкасније до 24.04.2018. године уплате депозит у износу од 15.519.200,20 динара што износи 5% утврђене почетне вредности непокретности,  на рачун број: 840-1700845-84 са позивом на број одобрења  97 31128102043614 N.

5. На овом рочишту непокретност се не може продати испод 75% утврђене почетне вредности, односно за износ мањи од 232.788.002,90 динара.

6. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица. Физичка лица су у обавези да понесу личну документацију-личну карту, а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, односно предузетника, овлашћење за учешће на јавном надметању као и потврду да немају доспеле а неизмирене пореске обавезе.

7. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци непокретности, забрана се односи и на, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји.

8. Купац-најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата непокретност уплати у року од 8 (осам) дана од дана закључења усменог јавног надметања (члан 111. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији). Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем  оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у поступку продаје те непокретности у периоду од шест месеци.

9. Продаја непокретности се врши у виђеном стању, без права на рекламацију. Разгледање непокретности  обавиће  се дана  23.04.2018. године и дана 24.04.2018. године  у времену од 10.00-14.00 часова.

10. Овај оглас објавити на огласној табли Пореске управе - Филијале Ниш и у дневном листу ,,Независне дневне новине Српски телеграф“.

Особа за контакт: Дејан Нешић, телефон:  064/8424516.

ДИРЕКТОР

Мића Јеремић