Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Оглас о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

Оглас о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

Министарство финансија - Пореска управа – Филијала-Врњачка Бања   у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари  пореског обвезника Милоша Ђорђевића из Штулаца, , на основу члана 103. и 104.Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Сл. гласник РС» бр. 80/2002... 108/2016) и Закључка Министарства финансија-Пореске управе-Филијале Врњачка Бања број:115-433-06-35/2016  од  10.04.2018.године, објављује

  Оглас о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

1.ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРВО РОЧИШТЕ за продају покретних ствари у поступку принудне наплате пореске обавезе пореског обвезника Милоша Ђорђевића,из Штулца,путем усменог јавног надметања и то за:

Покретне ствари које имају регистраиони број:

Ре

бр.

 

Врста пок

ствари

 

Рег.ознака

број

 

Марка

 

Тип

 

Број шасије

 

Број мотора

 Год.производње

 

Снага мотора

1

Путничко  возило

VB014-ĆU

Fiat

Dablo carco 16v

ZFA22300005270681

182B60000695747

2004

76Kw

 

 

која ће се одржати 26.04.2018.године у Централном магацину Пореске управе Регионалног одељења Крагујевац који се налази у Собовици  бб,са почетком у 13 часова. 

 Возило које је предмет продаје налази се  у напред наведеном магацину и може се разгледати сваког радног дана од 08 до 15 часова,најкасније до дана одржавања продаје.

2. Почетна вредност покретности утврђена је проценом пореског извршитеља по записнику о поновној процени :115-433-06-35/2016 од 30.03.2018.године у укупном износу од 150.000,00 динара.    

3. Продаја покретних ствари врши се путем усменог јавног надметања.

4. Покретне ствари се продају  у виђеном стању без права на рекламацију.

5. Усменим јавним надметањем,сматра се усмено јавно надметање на коме учествују најмање два понуђача. 

6. Покретне ствари се не могу продати на првом усменом јавном надметању по цени нижој од 60% процењене вредности. 

7. Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица.Физичка лица су у обавези да понесу личну документацију-личну карту,а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица,односно предузетника,овлашћење за учешће на јавном надметању као и потврду да немају доспеле а неизмирене пореске обавезе.

8. Порески обвезник,лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци покретне ствари из тачке 1.овог огласа. 

9. Забрана за лица из тачке 8.овог огласа односи се и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп,на поклон или на коришћење тим лицима,у периоду од годину дана по извршеној продаји.      

10. Купац-најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата покретна ствар,уплати у року од 8 од дана када му је достављењ записник о продаји покретне ствари(члан 104.став 6.ЗППА).Ако  купац у одређеном року не уплати цену за коју му је ствар продата,продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом,а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђаћ у даљем поступку продаје те ствари.       

11. За извршени промет покретних ствари не постоји обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ-а,јер се продаја покретних ствари врши од пореског дужника –лица које није обвезник ПДВ-а.     

12. Овај оглас објавити на огласној табли Филијале-Врњачка Бања,на интернет страни Министа рства  финансија-Пореске управе и доставити пореском обвезнику,пореском дужнику,заступнику по службеној дужности,заложним повериоцима и лицима која имају уписану залогу или законско право прече куповине покретне ствари која је предмет продаје.

Ближе информације могу се добити на телефон број 036-616-751.Одсек за наплату Филијала Врњачка бања.