Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Оглас о продаји покретне имовине путем усменог јавног надметања

Оглас о продаји покретне имовине путем усменог јавног надметања

Министарство финансија -Пореска управа-Филијала Крушевац, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретне имовине пореског обвезника "АГРОТРГОВИНА-ШУМАДИНАЦ" Д.О.О, са седиштем у ВЕЛИКОМ ШИЉЕГОВЦУ, ПИБ: 104760714, мат.бр. 20230711, по решењу бр. 052-433-06-04188/2017 од 24.02.2017. године,  на основу члана  99. и члана 104. Закона о пoреском поступку и пореској администрацији  („Сл. Гласник РС“ бр. 80/2002, ...., 112/2015, 15/16 и 108/16), објављује:

ОГЛАС о продаји покретне имовине путем усменог јавног надметања

1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ  прво поновљено рочиште други пут за продају покретне имовине путем усменог  јавног надметања, пореског дужника "АГРОТРГОВИНА-ШУМАДИНАЦ" Д.О.О, са седиштем у ВЕЛИКОМ ШИЉЕГОВЦУ, ПИБ: 104760714, мат.бр. 20230711, и то за следећу покретну ствар која нема регистрациони број:

Р. б.

Врста  машине/опреме

Марка

Тип

Носивост у  Т

Процењена вредност

у динарима

1

Виљушкар

Fenwick Yale

JNT 30-2483

1,5

530.000,00

УКУПНО:

530.000,00

                                                                                                                                  

Продаја ће се одржати дана  27.04.2018. године са почетком у 11 часова у просторијама Пореске управе-Филијале Крушевац у Крушевцу, Трг деспота Стефана бр.2, на другом спрату, у канцеларији бр.23.

2. Почетна вредност покретних ствари утврђена је посебним записником о попису и процени број 052-433-16-04190/2017-001/1-2018, од 16.01.2018. године у укупном износу од 530.000,00динара. На првом поновљеном усменом јавном надметању покретне ствари се не могу продати по цени нижој од 60% утврђене вредности. Продајна цена представља основицу за обрачун пореза на додату вредност, који плаћа купац по пореској стопи од 20%.

3. Понуђачи су дужни да пре почетка усменог јавног надметања положе депозит у висини од 10% утврђене почетне вредности непокретности, на рачун Пореске управе број: 840-1700845-84 Јавни приходи наплаћени у поступку принудне наплате  са  позивом  на  број  97  24052104760714, шифра плаћања 253.

4. Покретне ствари на усменом јавном надметању купују се у виђеном стању, без могућности њиховог враћања, ако се накнадно утврде неки недостаци и без права на накнадне рекламације.

5.Заинтересовани понуђачи имају право да најкасније до дана одржавања јавне продаје, сваким радним даном у времену од 11-14 часова, разгледа покретнa стварa, које je предмет јавне продаје, у седишту пореског обвезника у Великом Шиљеговцу.

6. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица, која доставе потврду да немају доспеле а неизмирене пореске обавезе. Физичка лица су у обавези да понесу личну документацију-личну карту, а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, односно предузетника и овлашћење за учешће на јавном надметању.

7. Порески обвезник,  лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица,  не могу бити купци покретних ствари. Забрана се односи и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји.

8. Купац-најбољи понуђач је дужан да цену по којој су му продате покретне ствари  уплати у року од 8 дана од дана достављања записника о продаји покретне ствари. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју су му покретне ствари продате, продаја се у односу на тог купца оглашава невежећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје тих ствари.

9. Купац обезбеђује утовар, односно превоз, у присуству службеника Пореске управе.

10. Овај оглас објавити на огласној табли Филијале Крушевац, на интернет страни и доставити пореском обвезнику.           

 ДИРЕКТОР, П.О.

Верољуб Вучићевић