Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Јавна продаја заплењених покретних ствари путем усменог јавног надметања

Јавна продаја заплењених покретних ствари путем усменог јавног надметања

Министарство финансија  – Пореска управа - Филијала Лозница у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника "РАВНАЈА" А.Д., са седиштем у Малом Зворнику, ул. краља Петра I бр. 1,  мат. бр. 07116217, ПИБ 101362961, а на основу члана 104. Закона  о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002 .... 108/2016), оглашава

Јавну продају заплењених покретних ствари путем усменог јавног надметања

Друго рочиште за првоусмено јавно надметање за продају покретних ствари пореског обвезника "РАВНАЈА" А.Д., са седиштем у Малом Зворнику, ул. краља Петра I бр. 1,  мат. бр. 07116217, ПИБ 101362961, одржаће се дана  17.04.2018. године са почетком у 13,00 сати у канцеларији бр. 108 – МФ - Пореске управе - Филијале Лозница, Трг Јована Цвијића бр. 11.                 

Предмет продаје су:

Ред. бр. Опис покретне ствари Идентификациони број код пореског обвезника Инвентарни број код пореског обвезника комада Процењена вредносту динарима
1 2 3 4 5 6
 1  Теретно кипер возило TATRA JAMAL 7681 0893 1 2.818.000,00
 2  Утоваривач SAMSUNG 7762 0990 1 4.906.000,00
 3  DAMPER VOLVO A 30 C – сер. бр. V1094 7771 0998 1 8.048.000,00
4 POLUPRIKOLICA CISTERNA SDC TP 7781 1008 1 2.974.000,00
5 POLUPRIKOLICA CISTERNA GOŠA 7783 1010 1 463.000,00
6 Вибро сито – viper sizer 122 euro model 7757 0985 1 6.146.000,00
7 Сепаратор Finalay Super Track 7758 0986 1 12.038.000,00
8 Виљушкар clarke 7760 0988 1 665.000,00
9 Дробилица Braun Lenox 7765 0993 1 7.252.000,00
10 Систем за заваривање –VT 450/ES 7775 1002 1 446.000,00
11 Хидраулични чекић – KRUP HM 1500 7778 1005 1 3.045.000,00
12 Покретни транспортер цевасти 6881 0279 1 36.000,00
13 Транспортер Т9 7112 0335 1 6.000,00
14 Мобилна радио станица TK – 762G/862g 7471 0798 2 47.000,00
15 Цевовод за отпрашивање /320 7495 0816 1 23.000,00
16 Покретна хидротеретна платформа 7616 0905 1 261.000,00
17 Систем за мазут на фабрици креча 7793 1019 1 3.735.000,00
  Укупно процењена вредност покретних ствари       52.909.000,00

  Услови продаје:

  1. Продаји путем усменог јавног надметања ће се приступити ако се јави најмање два понуђача.
  2. На јавној продаји као понуђачи не могу да учествују следећа лица:

порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица. Забрана за ова лица односи се и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји. На јавној продаји као понуђачи не могу да учествују ни понуђачи - правна лица и предузетници који имају доспеле а неизмирене пореске обавезе.

Као доказ о измиреним пореским обавезама потребно је да  понуђачи-правна лица и предузетници пре почетка усменог јавног надметања доставе потврду о измиреним пореским обавезама прибављену од надлежне филијале Пореске управе.

  1. На првом усменом јавном надметању покретна ствар се не може продати испод 60% од утврђене почетне вредности. Покретна ствар се може продати на првом усменом јавном надметању за износ који је мањи од 60%од утврђене почетне вредности, ако се са тим писмено сагласи порески обвезник.
  1. За покретне ствари чија је појединачна вредност преко 200.000,00 динара понуђачи полажу депозит у износу од 10% процењене вредности, на рачун број: 840-1700845-84 са позивом на број 97- 03059101362961.
  2. Купац-најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата  покретна ствар, увећану за 20% ПДВ-а,  уплати у року од 8 дана од дана када му је достављен записник о продаји покретне ствари. Ако купац у наведеном року не уплати цену за коју му је покретна ствар продата, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.
  3. Покретне ствари се продају у виђеном стању без права на рекламацију.
  4. Покретне ствари  изложене јавној продаји  могу се разгледати дана 17.04.2018. године од  10.00-11.00 сати.
  5.  Све информације о месту разгледања покретних ствари као и о самој продаји могу се добити преко тел. 015/889-550, локал 131 или 015/878-400.
  6. Овај оглас се објављује на огласној табли Филијале Лозница, на интернет страни Пореске управе, у дневном листу ,,СРПСКИ TЕЛЕГРАФ,, и доставља пореском обвезнику.

 Директор

Радован Ракић