Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Закључак

12. 02. 2020.

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Ниш, у поступку одређивања заступника по службеној дужности, на основу члана 16. Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Сл. гласник РС », број 80/2002 ... 86/2019) и члана 146. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ број 18/16, 95/18 – др. пропис),  дана 10.02.2020. године доноси:

 З А К Љ У Ч А К

1. Пореском обвезнику ДОО „REVITA FACTORI са седиштем у Kњажевцу, улица9. Бригаде број 7, ПИБ: 107301145, матични број 20777311,  ПОСТАВЉА СЕ ЗАСТУПНИК ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ  – адвокат Марија Анђелковић из Ниша, улица Бошка Бухе број 6/36, ЈМБГ: 0609986749122, у поступку принудне наплате који се води у предмету Министарства финансија –Пореске управе Филијале  Ниш број: 433-045-85-1/18 од 13.02.2018. године, из разлога што именовани порески обвезник нема законског заступника.  

2. Заступник по службеној дужности ће обављати своју дужност почев од дана пријема овог закључка па све док порески обвезник сам не отпочне са учешћем у овом пореском поступку или не одреди пуномоћника који ће га заступати у управној ствари из тачке 1. овог закључка.

3. Заступнику по службеној дужности припада новчана награда и накнада трошкова у висини прописаној Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности – адвоката у пореском поступку.

4. Против овог закључка жалба није дозвољена.

О б р а з л о ж е њ е

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Књажевац, покренула  је   поступак  принудне  наплате  из  покретних ствари  пореског  обвезника, из    диспозитива  овог  решења,    доношењем    решења   о   принудној  наплати  број: 045-433-85-1/2018 од 13.02.2018. године.

Увидом у податке са сајта Агенције за привредне регистре утврђено је да је решењем број БД 76244/2019 од 12.08.209. године усвојена регистарска пријава и брисан законски заступник - директор Симикић Радо, ЈМБГ 1006955181532, из разлога што је исти дана 05.08.2019. године поднео оставку а нови директор и законски заступник није регистрован ни након истека рока од 30 дана од дана регистрације оставке поднете од стране Симикић Рада. 

Чланом 220. Став 2. Закона о привредним друштвима („Сл.гл.РС“број 36/11.....95/18) прописано је да се на оставку директора друштва с ограниченом одговорношћу сходно примењују одредбе члана 396. овог Закона.

Чланом 396. Став 5. Закона о привредним друштвима прописано је да ако је једини директор друштва дао оставку, у обавези је да настави да предузима послове који не трпе одлагање до именовања новог директора али не дуже од 30 дана од дана регистрације те оставке у складу са Законом о регистрацији.

Одредбом члана 397. став 1. Закона о привредним друштвима, прописано је да ако је друштво остало без директора, а нови директор не буде регистрован у Регистру привредних субјеката у даљем року од 30 дана, акционар или друго заинтересовано лице може тражити да суд у ванпарничном поступку постави привременог заступника друштва.

Одредбом члан 16. Закона о пореском поступку и пореској администрацији прописани су услови и поступак за постављање заступника по службеној дужности од стране Пореске управе.

Нови директор и законски заступник није регистрован  након истека рока од 30 дана од дана регистрације оставке поднете од стране Симикић Рада. 

Пореској управи – Филијали Ниш је у поступку управног надзора, о чему је сачињен Записник број 073-070-00-00210/2019-0000-01 од 31.12.2019. године наложено да сходно одредби члана 16. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, именованом пореском обвезнику постави законског заступника.

У циљу наставка поступка принудне наплате и продаје покретних ствари пореског обвезника, приаменом одредби члана 16. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, решено је као у диспозитиву.

Наиме, одредбом члана 16. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да Пореска управа, по службеној дужности, из реда пореских саветника или адвоката поставља заступника пореском обвезнику да учествује у пореском поступку ако је његово учешће обавезно. 

 Са напред изложеног, применом члана 16. став 1.  Закона о пореском поступку и пореској администрацији донет је закључак као у диспозитиву.

Заступнику по службеној дужности припада новчана награда и накнада трошкова у висини прописаној Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности – адвоката у пореском поступку („Сл. Гласник РС“ број 55/04,59/13).

Одредбом члана 16. став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији прописано је да против закључка о постављању заступника по службеној дужности жалба није дозвољена.

 

 

 

ДИРЕКТОР

Мића Јеремић