Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Закључак

10. 02. 2020.

На основу члана 16, став 1 и члана 160 Закона о порсском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2007 И 20/2009...86/19) , Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Лесковац , доноси:

3 А К ЉУ Ч А К

1. Пореском обвезнику НАПБ УОКРАЈ РК. ЗАНАТСКА 'ТРГОВИНСКА РАДЊА „ПЕКАРА В. ТИНА“, са седиштем у Лесковцу, ул.Синђелићева бр.1, ПИБ: 107913503, ПОСТАВЈБА се заступник по службеној дужности-адвокат Иван Ценић нз Лесковца, ул. 11 .октобра бб., локал 15, у поновном поступку пореске контроле по решењу другостепеног органа бр.47-04-02043/2017-39 од 11.09.2019 године.

Заступник по службеној дужности се поставља због гога што одговорно лице НАПЦ УОК.РАЈ, није пронађен на датој адреси седишта предузетничке радње у Лесковцу, ул.Синђелићева бр.1, нити се одазвао на позива за странку који му је упућен на адресу седишта предузетничке радње.

2. Заступник по службеној дужности ће обављати своју дужност почев од дана пријема овог закључка па све док порески обвезник сам не отпочне са учешћем у овом пореском поступку или не одреди пуномоћника који ће га заступати у управној сгвари из тачке 1овог закључка.

3. Заступнику по службеној дужности припада новчана награда и накнада трошкова у висини прописаној Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности - адвоката у пореском поступку ("Службени гласник РС", бр. 55/2004).

4. Против овог закључка жалба није дозвољена.

Образложење

У поновном поступку пореске контроле поновном поступку пореске контроле по решењу другостепеног органа бр.47-04-02043/2017-39 од 11.09.2019 године, порески инспекторје изласком на лице места на регистрованој адреси седишта предузетничке радње у Лесковцу, ул.Синђелићева бр.1, утврдио да се порески обвезник не налази на регистрованој адреси седишта.

Потом је дана 24.01.2020 год., послат нозив за странку на адресу предузетничке радње у Лесковцу, ул.Синђелићева бр.1, али се је исти вратио са напоменом да је исти одсељен.

Даљом провером у гврђено је да одговорно лице није пријавило никакву промену адрссе седишта предузетниучке радље ЗАНАТСКА ТРГОВИ11СКА РАД1БА „ПЕКАРА В. ТИНА“, код надлежних органа.

Како је у пореском поступку угврђено да се порески обвезник не налази на регистрованој адреси седишга радње, то су се стекли законски услови из члана 16. сгав 1. тачка 1 .Закона о порсском поступку и пореској администрацији да Пореска унрава у конкретном предмегу пореском обвезнику постави заступннка по службеној дужности ради вођења поступка кон гроле по решсњу другостепеног органа бр.47- 04-02043/2017-39 од 11.09.2019 године.

Наиме, одредбом члана 16. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да Пореска управа по службеној дужности, из реда пореских саветника или адвоката поставља заступника пореском обвезнику чије се седиште не налази у месту и на адреси навсденој у пријави за регистрацију прописаној актом из члана 27. сгав 5. овог закона или у евиденционој пријави за Г1ДВ, која је уређена прописима о порезу на додату вредност.

Из напред изнетог, применом члана 16. став 1. Закона о пореском посгупку и пореској администрацији, донет је закључак као у диспозитиву.

Одредбом члана 16. став 5. Закона о порсском поступку и пореској администрацији, прописано је да заступнику по службеној дужности припада награда и накнада трошкова према тарифи коју прописује министар надлежан за послове финансија.

Висина новчане награде н накнаде трошкова заступнику по службеној дужности прописани су Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности прописани су Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности - адвоката у пореском поступку (Службенн гласник РС", бр. 55/2004)

Одредбом члана 16. став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да против закључка о постављању заступника по службеној дужности жалба није дозвољена.

                                                                                                                   

  Директор

Бранимир Ристић