Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Закључак

16. 12. 2019.

На основу члана 16. став 1. и 3. и члана 160.  Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", број 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18 и 95/18),   Министарство финансија - Пореске управе -  Филијала  Нови Београд, доноси:

З А К Љ У Ч А К

 1. Пореском обвезнику  USED CARS ДОО, са пословним седиштем у Београду, Нови Београд, Владимира Поповића број 38-40 , ПИБ 111 145 337, ПОСТАВЉА се заступник по службеној дужности – адвокат Алексић М. Ана из Београда, Петра Зрињског број 10,  у пореском поступку контроле по предмету обрачунавања и плаћања пореза на додату вредност  за период 01.11.2018. до 30.06.2019. године, обрачунавања и плаћања пореза и допрноса по одбитку – обједињена наплата за период 01.11.2018. до 30.06.2019. године и обрачунавања и плаћања пореза на добит правних лица за период 01.01.2018. до 31.12.2018. године,  који се води по предмету Министарства финансија - Пореске управе -  Филијала  Нови Београд  број: 47-00194/2019-0013-000 број предмета: 2338332130 од 11.12.2019. године.

2. Заступник по службеној дужности ће обављати своју дужност почев од дана пријема овог закључка па све до окончања у овом пореском поступку из тачке 1. овог закључка.

3. Заступнику по службеној дужности припада новчана награда и накнада трошкова у висини прописаној Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности - адвоката у пореском поступку ("Службени гласник РС", бр. 55/04, 59/13).

4. Против овог закључка жалба није дозвољена.

О б р а з л о ж е њ е

Министарство финансија - Пореска управа -  Филијала  Нови Београд, покренула је порески поступак по предмету контроле обрачунавања и плаћања пореза на додату вредност  за период 01.11.2018. до 30.06.2019. године, обрачунавања и плаћања пореза и допрноса по одбитку – обједињена наплата за период 01.11.2018. до 30.06.2019. године и обрачунавања и плаћања пореза на добит правних лица за период 01.01.2018. до 31.12.2018. године,  који се води по предмету Министарства финансија - Пореске управе -  Филијала  Нови Београд  број: 47-00194/2019-0013-000 од 11.12.2019. године, у коме је странка порески обвезник из диспозитива овог закључка.

У поступку пореске  контроле вршене од стране Сектора пореске полиције утврђено је да оснивач привредног друштва Дејан Зајић није био упознат да је на његово име основано предузеће, да је предузеће регистровано на његов изгубљени пасош као и да у привредном субјекту у моменту контроле није именовано одговорно лице.

Решењем Агенције за привредне регистре број БД 80779/2019  од 27.08.2019. године усвојена је регистрациона пријава која се односи на регистрацију промене законских заступника: брише се: Драган Ценић ЈМБГ: 1005970731917, функција у привредном субјекту: директор, начин заступања: самостално. Регистрација промене законских заступника извршена је на основу  Оставке од 21.08.2019 године. Дана 04.12.2019. године Агенција за привредне регистре објавила је обавештење да су се у складу са  одредбама члана 547. став 1. Закона о привредним друштвима стекли разлози за принудну ликвидацију код друштва "USED CAR" Д.О.О., из разлога што је друштво остало без законског заступника.

Одредбом члана 16. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да Пореска управа по службеној дужности, из реда пореских саветника или адвоката поставља заступника пореском обвезнику у случају чије се седиште не налази у месту и на адреси наведеној у пријави за редистрацију прописаној актом из члана 27. став 3. овог закона или у евиденционој  пријави за ПДВ, која је уређена прописима о порезу на додату вредност, као и у случају када законски заступник очигледно избегава да учествује у пореском поступку ако је његово учешће обавезно.

Са напред изнетог, применом члана 16. став 1. и 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, донет је закључак као у диспозитиву.

Одредбом члана 16. став 5. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да заступнику по службеној дужности припада награда и накнада трошкова према тарифи коју прописује министар надлежан за послове финансија.

Висина новчане награде и накнаде трошкова заступнику по службеној дужности прописани су Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности  адвоката у пореском поступку ("Службени гласник РС", бр. 121/2012).

Одредбом члана 16. став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да против закључка о постављењу заступника по службеној дужности жалба није дозвољена.

 

      

                                                                                                                         Директор

                                                                                                                                                    

                                                                                                                   Јелена Дангубић