Poreska uprava  >>  Pravna lica  >>  Pregled propisa  >>  Korisnička uputstva  >>  Korisničko uputstvo za registraciju prodavaca tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila

Poreski kalendar

sep 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Korisnička uputstva

Korisničko uputstvo za registraciju prodavaca tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila

...

KORISNIČKO UPUTSTVO
za registraciju prodavaca tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila

 

OSNOV

Pravilnikom o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra prodavaca tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila («Službeni glasnik RS» br. 63/07), uređuje se sadržina, vrsta podataka i način vođenja registra prodavaca tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila (u daljem tekstu: Registar), a primenjuje se od 10.07.2007. godine.

KO VODI REGISTAR?

Registar vodi Poreska uprava – Centrala u obliku registarske knjige.

Registarska knjiga prodavaca tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila sastoji se od registarskih uložaka koji se formiraju za svakog prodavaca tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila.

KAKO DA  BUDEM  UPISAN U REGISTAR?

Upis u Registar vrši se na osnovu pismenog zahteva pravnog lica, odnosno preduzetnika koji će vršiti prodaju tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila, a koji se podnosi Poreskoj upravi - Centrali.

ŠTA TREBA DA SADRŽI ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR?

Zahtev za upis u registar prodavaca tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila - Obrazac ZPTNG, koji možete naći na sajtu Poreske uprave: www.poreskauprava.sr.gov.yu - blok Poreske prijave, sadrži sledeće podatke:

1) naziv i sedište pravnog lica, odnosno preduzetnika koji podnosi zahtev;

2) PIB podnosioca zahteva;

3) broj i datum akta o upisu u odgovarajući registar kod nadležnog organa;

4) imena lica ovlašćenih za zastupanje;

5) o punomoćniku i punomoćje, ako se zahtev podnosi preko punomoćnika;

6) mesto i adresu prodajnog mesta na kome će se vršiti prodaja tečnog naftnog gasa krajnjem potrošaču za pogon motornih vozila;

7) potpis i pečat podnosioca zahteva.

Ako pravno lice, odnosno preduzetnik ima više prodajnih mesta na kojima obavlja prodaju tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila, navodi mesto i adresu svih prodajnih mesta na kojima obavlja prodaju tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila.

DA LI JE POTREBNO DA PODNESEM I DODATNU DOKUMENTACIJU UZ ZAHTEV?

Uz zahtev se podnose i overene kopije sledećih dokaza:

1) da je pravno lice, odnosno preduzetnik upisan u odgovarajući registar kod nadležnog organa;

2) o PIB-u;

3) o svim otvorenim računima kod banaka;

4) da protiv pravnog lica, odnosno preduzetnika nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, odnosno prestanka obavljanja samostalne delatnosti.

ŠTA SE UPISUJE U REGISTAR?

U Registar se upisuju sledeći podaci:

1) redni broj i datum upisa;

2) naziv pravnog lica ili preduzetnika koji podnosi prijavu;

3) adresa i mesto sedišta pravnog lica, odnosno preduzetnika;

4) mesto i adresa svih mesta na kojima se obavlja prodaja tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila.

5) PIB;

6) matični broj i šifra delatnosti pravnog lica, odnosno preduzetnika;

7) broj i datum akta o upisu u odgovarajući registar kod nadležnog organa;

8) imena lica ovlašćenih za zastupanje;

9) svi otvoreni računi kod banaka;

10) o punomoćniku i punomoćju, ako se zahtev podnosi preko punomoćnika;

11) datum brisanja iz Registra;

12) o promeni podataka iz člana 5. stav 2. Pravilnika o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra prodavaca tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila .

U Registar se upisuju i promene napred navedenih podataka.

KAKO DA BUDEM SIGURAN DA SAM UPISAN U REGISTAR?

Poreska uprava – Centrala izdaje prodavcu tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila uverenje o upisu u Registar.

Ako pravno lice, odnosno preduzetnik ima više prodajnih mesta na kojima obavlja prodaju tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila, Poreska uprava – Centrala izdaje tom pravnom licu, odnosno preduzetniku jedno uverenje o upisu u Registar za sva prodajna mesta na kojima se vrši prodaja tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila.

KAKVA JE PROCEDURA ZA BRISANjE IZ REGISTRA?

Prodavac može podneti Poreskoj upravi – Centrali zahtev za brisanje upisa po isteku 60 dana od dana izvršenog upisa u Registar.

Poreska uprava – Centrala može i po službenoj dužnosti pokrenuti postupak za brisanje upisa.