Poreska uprava  >>  Pravna lica  >>  Pregled propisa  >>  Uredbe  >>  Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost

Poreski kalendar

sep 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Uredbe

Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost

("Službeni glasnik RS" br.124/04)

Član1

Ovom uredbom utvrđuje se količina rashoda(kalo, rastur, kvar i lom- u daljem
tekstu: rashod) akciznih proizvoda, na koji se, u smislu člana21. stav2. tačka4) Zakona
o akcizama("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04,
135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11 i93/12), ne plaća
akciza.

Član2

Rashodom se smatraju gubici koji nastaju pri manipulaciji sa proizvodima, a koji su nesumnjivo posledica tehnološkog procesa, odnosno preduzimanja neophodnih radnji u postupanju sa proizvodima u akciznom skladištu.

Član3

Obveznik akcize utvrđuje rashod neposredno pošto je određeni rashod nastao redovnim ili vanrednim popisom robe u akciznom skladištu.

Utvrđivanje  rashoda  vrši  ovlašćeno  lice  ili  popisna  komisija  poreskog obveznika, a o izvršenom popisu obavezno se sastavljaju zapisnik i popisna lista.

Član4

Akciza se ne plaća na rashod iz čl. 2. i3. ove uredbe, najviše do količine utvrđene prema Normativu za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća akciza(u daljem tekstu: Normativ rashoda), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Normativ rashoda iz stava1. ovog člana izražava se u procentu od količine proizvoda  koji  je  u  određenom obračunskom  periodu  proizvođač  smestio  u  akcizno skladište.

Član5

Danom početka primene ove uredbe prestaje da važi Uredba o količini rashoda (kalo,  rastur,  kvar  i  lom) na  koji  se  ne  plaća  akciza  i  porez  na  promet  proizvoda

("Službeni glasnik RS", broj68/2001).

Član6

Ova  uredba  stupa  na  snagu  narednog  dana  od  dana  objavljivanja  u"Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od1. januara2005. godine.

ODREDBE KOJE NISU UŠLE U PREČIŠĆEN TEKST

Uredba o izmenama i dopunama
Uredbe o količini rashoda(kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza

("Sl. glasnik RS", br. 109/2009)

Član6

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u"Službenom glasniku
Republike Srbije".

Uredba o izmenama i dopunama
Uredbe o količini rashoda(kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza

("Sl. glasnik RS", br. 96/2012)

Član5

Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća akciza, koji je odštampan uz uredbu o količini rashoda(kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza(''Sl.  glasnik  RS''.  Br. 137/04  i109/09) i  čini  njen  sastavni  deo,  zamenjuje  se  novim Normativom za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća akciza, koji je odštampan uz ovu
uredbu i čini njen sastavni deo.

Član6

Ova  uredba  stupa  na  snagu  narednog  dana  od  dana  objavljivanja  u"Službenom
glasniku Republike Srbije".

NORMATIV ZA UTVRĐIVANjE RASHODA NA KOJI SE NE PLAĆA AKCIZA