Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Новости  >>  Порески календар – децембар 2017

Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

Новости

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

04. 12. 2017.

Порески календар – децембар 2017

5.12.2017.

Рок за достављање обавештења о закљученим уговорима по основу естрадних програма у претходном месецу

Исплатиоци прихода по основу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма дужни су да доставе пријаву и обавештење до петог у месецу за уговоре закључене у октобру. Пријаве се подносе на обрасцу ОЗУ, уз који се подносе и копије свих закључених уговора у октобру.

Рок за достављање извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за новембар

Сви послодавци који имају обавезу запошљавања особа са инвалидитетом дужни су да доставе одговарајући извештај надлежној јединици Пореске управе према свом седишту на обрасцу  ИОСИ. Образац се доставља најкасније до петог у месецу, за претходни месец, и то сваки месец, без обзира на који начин је обавеза извршена у претходном месецу. Послодавци немају обавезу достављања других доказа уз сам образац извештаја.

11.12.2017.

Рок за подношење пореске пријаве и плаћање пореза на премије неживотних осигурања за новембар

Порески обвезник пореза на премије неживотног осигурања је друштво за осигурање. Пријаве се подносе на обрасцу ПП-ППНО, без обзира да ли постоји обавеза плаћања за тај месец. 

Рок за подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за новембар од стране пореског дужника из члана 10. Закона о ПДВ

 Порески дужник који није обвезник ПДВ дужан је да за промет добара и услуга обрачуна и плати ПДВ и поднесе пореску пријаву за порески период, односно месец у којем је настала пореска обавеза. Пријава се подноси на обрасцу ПП ПДВ.

15.12.2017.

Рок за плаћање месечних аконтација пореза на приход од обављања самосталне делатности

Предузетник који води пословне књиге месечну аконтацију пореза плаћа у року од 15 дана по истеку сваког месеца на основу поднете пореске пријаве ППДГ-1С.

Предузетник који порез плаћа на паушално утврђен приход аконтацију пореза плаћа у року од 15 дана по истеку сваког месеца на основу решења ПУ.

Крајњи рок за подношење обавештења предузетника о опредељењу за исплату личне зараде у 2018. години

Уколико се предузетник који порез плаћа на стварни приход од самосталне делатности определи за исплату личне зараде, дужан је да о томе у писаном облику достави обавештење надлежном пореском органу најкасније до 15. децембра текуће године за период од 1. јануара наредне године. Личном зарадом сматра се новчани износ који предузетник исплати и евидентира у пословним књигама као своје месечно лично примање увећано за припадајуће обавезе из зараде.

Рок за плаћање месечних аконтација доприноса на приходе од самосталне делатности

Предузетници који воде пословне књиге, плаћају месечну аконтацију доприноса у року од 15 дана по истеку сваког месеца на основу поднете пореске пријаве ППДГ-1С.

Предузетници који порез плаћају на паушално утврђени приход, месечну аконтацију доприноса плаћају у року од 15 дана по истеку сваког месеца на основу решења ПУ.

Рок за плаћање доприноса за свештенике  и верске службенике,  за домаће држављане запослене у иностранству и за иностране пензионере за новембар

Обвезници доприноса су свештеници и верски службеници, домаћи држављани запослени у иностранству и инострани пензионери који плаћају месечну аконтацију доприноса за обавезно социјално осигурање у року од 15 дана по истеку месеца на основу решењу ПУ.

Рок за подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ

Порески обвезници који су се евидентирали за ПДВ и којима је порески период календарски месец дужни су да поднесу пореску пријаву ПП ПДВ и плате обрачунати ПДВ  у року од 15 дана по истеку месеца.

Такође, обвезник ПДВ доставља надлежном пореском органу, уз пореску пријаву ПДВ и образац ПИД ПДВ 1- претежни извоз добара у иностранство за месец новембар, ако је у том месецу испунио један од критеријума да постане обвезник ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство.

Рок за плаћање аконтације пореза на добит правних лица за новембар

Пореска пријава пореза на добит правних лица се подноси на обрасцу ПП ПДП. Месечна аконтација пореза на добит плаћа се до 15-ог у месецу за претходни месец.

Рок за плаћање обрачунате акцизе за период од 16. до краја новембра

Обвезник акцизе је дужан да обрачунату акцизу уплати најкасније 15. дана у месецу за износ акцизе обрачунат за период од 16. до краја претходног месеца.

Рок за подношење пореске пријаве и плаћање акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за претходни месец

Обвезник акцизе обавезан је да утврђену обавезу по основу акцизе на електричну енергију искаже у пореској пријави коју подноси Пореској управи по истеку календарског месеца у којем се врши очитавање, на прописаном обрасцу ПП ОАЕЛ и обрачунату  акцизу плати у периоду за подношење пореске пријаве, односно најкасније у року од 15 дана по истеку календарског месеца у којем је извршено очитавање потрошње електричне енергије.

20.12.2017.

Почетак рока за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец

Привредни субјект који загрева пословни простор, oдносно физичко лице које загрева стамбени простор подноси захтев Пореској управи за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора. Захтеви се подносе на обрасцу РЕФ-Г.

29.12.2017.

Рок за плаћање обрачунате акцизе за прву половину децембра

Обвезник акцизе је дужан да обрачунату акцизу уплати најкасније последњег дана у месецу за износ акцизе обрачунат у периоду од 1. до 15. дана у месецу.

 

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар