Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Измењени Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Порески календар

окт 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Измењени Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Лесковац, у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника ПТК  "8 НОВЕМБАР"  из  Лебана,  ул.Стојана Љубића, бр.33,   на основу члана  108. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002 . . . 95/2018.), и члана 136. Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97. . . 18/2016),  дана 23.04.2019.године, објављује

измењени Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Бр.058-433-16-9057/2013-D5A05,  од 11.04.2019.године.

         1. Прво (први пут поновљено),   рочиште за продају непокретности путем усменог јавног надметања и то:

Р.

бр.

Опис непокретности

Број

К.П.

КО

Површина према катастру

Утврђена почетна

вредност

у динарима на дан процене

ха

а

м2

 

 

1.

Зграда трговине,  на потезу Врбовац 

 

4004/2

 

   Липовица

 

 

-

 

-

 

 60м2

 

265.527,00

2.

Зграда трговине - откупни магацин,  на потезу река 

 

2763/1

 

   Клајић

 

-

 

-

 

 233м2

 

916.887,62

3.

Зграда трговине-продавница мешовите робе – зграда  бр.1 на потезу“кључ код плевње“

 

466/2

 

   Клајић

 

-

 

-

 

 40м2

 

175.047,60

4.

Зграда трговине - мешовите робе, зграда бр.2 на потезу“кључ код плевње“

 

466/2

 

   Клајић

 

-

 

-

 

 62м2

 

271.323,78

5.

 

Пословна зграда за коју није утврђена делатност бр.1 на потезу „барујевац продавница“, објекат изграђен без одобрења за градњу

 

3461/2

 

   Лалиновац

 

-

 

-

 

 36м2

 

157.542,84

 

Зграде су уписане као својина пореског обвезника, у уделима 1/1 ПТК "8 НО-ВЕМБАР", са седиштем у Лебану, ул.Стојана Љубића, бр33,  у катастру непокретности Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Лебане,и то:

- у листу непокретности број: 355  за КО Липовица, за К.П.бр.4004/2;

- у листу непокретности број   598 за КО Клајић, за К.П.бр.2763/1;

- у листу непокретности број   616 за КО Клајић, за К.П.бр.466/2;

 - у листу непокретности број   355 за КО Лалиновац, за К.П.бр.3461/2;

одржаће  се дана 25.04.2019. године,  у канцеларији Филијале Лесковац, Трг Револуције бр.45,   број 7,  трећи спрат, са почетком у 11 часова.

 2.  Почетна вредност непокретности утврђена је правоснажним решењем Министарства финансија – Пореске управе – Филијале Лесковац број: 058 - 433-13 -9057-2013/D5A05  од 14.02.2019. године и на дан процене 19.12.2018. године,  укупно износи: 1.786.328,84.

 3.  Продаја непокретности се врши путем усменог јавног надметања.

4.  На првом рочишту усменог јавног надметања непокретности из табеларног прегледа се не могу продати испод 75% од утврђене почетне вредности, и то:

- за непокретност на редном броју 1. -  за износ од 199.143,75, динара;

- за непокретност на редном броју 2. -  за износ од 687.665,71, динара;

- за непокретност на редном броју 3. -  за износ од 131.285,70, динара;

- за непокретност на редном броју 4. -  за износ од 203.492,83, динара;

- за непокретност на редном броју 5. -  за износ од 118.157,10, динара;

5. На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која на рачун Пореске управе број 840-1700845-84, уплате депозит у висини од 5% утврђене почетне вредности непокретности, и то:

- за непокретност на редном броју 1. -  за износ од   13.276,35. динара;

- за непокретност на редном броју 2. -  за износ од   45.844,38. динара;

- за непокретност на редном броју 3. -  за износ од     8.752,38. динара;

- за непокретност на редном броју 4. -  за износ од   13.566,19. динара;

- за непокретност на редном броју 5. -  за износ од     7.877,14. динара;

6. Купац непокретности је дужан да цену за коју му је непокретност продата, умањену за износ уплаћеног депозита, улати у року од осам дана од дана закључења усменог јавног надметања.

7. Непокретност није оптерећена правом службености.

8. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата непокретност уплати у року од 8 дана од дана закључења рочишта за усмену јавну продају. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем  оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у поступку продаје те непокретности у периоду од шест месеци.

9.  На купљену непокретност не може се стављати рекламација.

10.  Овај оглас објавити на огласној табли Филијале Лесковац и у дневном листу "Данас".

Контакт телефон 016/243-217.

 Директор  Филијале

Иван Станковић