Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Продаја непосредном погодбом покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле

Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Продаја непосредном погодбом покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле

Министарство финансија Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд, на основу члана 104. и члана 134. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, број: 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др.закон, 62/06 – др.закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др.закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16 ,108/2016 и 30/18), оглашава:

ПРОДАЈУ непосредном погодбом покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле

1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ продаја непосредном погодбом између понуђача-купца и Пореске управе, покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле и то Евро дизела, Моторног бензина БМБ 95, Евро дизела-MОЛ, и Гасног уља 01.

Продаја непосредном погодбом по овом огласу, одржаће се дана 12.10.2018. године, са почетком у 11,00 часова, у просторијама  Пореске управе у Београду, Сремска 6, други спрат.

Укупна почетна вредност течних горива нафтног порекла који се излажу овој продаји је 146.726,09 динара, без aкцизе и ПДВ-а. Ствари које се излажу продаји, одређене су по врсти, количини и појединачној почетној продајној вредности и налазе се на три локације:

Локација бр.1 Ваљево

Р.бр.

Назив производа

Количина

Цена

Вредност

1.

Евро дизел

 385,00 лит.

68,75

26.468,75

На основу Извештаја о испитивању „NTC NIS-Naftagas“ д.о.о. Нови Сад, бр.537358 од 18.07.2018.године за евро дизел, утврђено је да производ задовољава захтеве према Правилнику о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (СЛ. гласник РС бр.111/15,... 117/17 и 120/17) односно захтевe стандарда SRPS EN 590:2014, Правилнику о техничким  и другим захтевима за течни нафтни гас (Сл.гласник РС бр. 97/10...63/13) Правилнику о измени и допуни Правилника о техничким и другим другим захтевима за течни нафтни гас (Сл. гласник бр. 123/12) и Правилника  о изменама и допунама Правилника о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас (Сл.гласник РС бр.63/13) као и да има задовољавајућу концентрацију националног маркера типа А.

Локација бр.2 Мали Зворник

Р.бр.

Назив производа

Количина

Цена

Вредност

1.

Евро дизел

485,52 лит.

76,16

36.977,20

На основу Извештаја о испитивању „NTC NIS-Naftagas“ д.о.о. Нови Сад, бр.545779 од 23.09.2018.године за евро дизел, утврђено је да производ задовољава захтеве према Правилнику о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (СЛ. гласник РС бр.111/15,... 117/17 и 120/17) односно захтевe стандарда SRPS EN 590:2014, Правилнику о техничким  и другим захтевима за течни нафтни гас (Сл.гласник РС бр. 97/10...63/13) Правилнику о измени и допуни Правилника о техничким и другим другим захтевима за течни нафтни гас (Сл. гласник бр. 123/12) и Правилника  о изменама и допунама Правилника о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас (Сл.гласник РС бр.63/13) као и да има задовољавајућу концентрацију националног маркера типа А.

Локација бр.3 Мионица

Р.бр.

Назив производа

Количина

Цена

Вредност

1.

Гасно уље 0,1

146,35 лит

75,28

11.017,23

2.

Евро дизел

213,28 лит

76,16

16.243,41

3.

Моторни бензин БМБ 95

527,26 лит.

65,76

34.672,62

4.

Евро дизел-МОЛ

280,29 лит

76,16

21.346,89

На основу Извештаја о испитивању „NTC NIS-Naftagas“ д.о.о. Нови Сад, бр.536617 од 11.07.2018.године за Гасно уље 0,1, Извештаја о испитивању „Јugoinspekt“ Нови Сад, бр.1200-114/18 од 24.06.2018..године за Евро дизел, Извештаја о испитивању „NTC NIS-Naftagas“ д.о.о. Нови Сад, бр.540699 од 14.08.2018. године  за Евро премијум БМБ 95 и  Извештаја о испитивању „NTC NIS-Naftagas“ д.о.о. Нови Сад, бр.541746 од 24.08.2018.године, за Евро дизел, утврђено је да производи задовољавају захтеве према Правилнику о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (СЛ. гласник РС бр.111/15,... 117/17, 120/17-испр и 50/2018), односно захтевe стандарда SRPS EN 590:2014, задовољавају захтеве према Правилнику о техничким  и другим захтевима за течни нафтни гас (Сл.гласник РС бр. 97/10...63/13),Правилнику о измени и допуни Правилника о техничким и другим другим захтевима за течни нафтни гас (Сл. гласник бр. 123/12) и Правилника  о изменама и допунама Правилника о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас (Сл.гласник РС бр.63/13) као и да имају задовољавајућу концентрацију националног маркера типа А.

Оглас је објављен на огласној табли Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд у Београду 27.марта 28-32, магацину Пореске управе Лештане ул. Кружни пут бр. 38 а може  се преузети и на  интернет адреси purs.gov.rs/Aktuelnosti/Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari.

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

На јавној продаји право надметања имају правна лица и предузетници који испуне следеће услове:

-          пријаве се за учешће попуњавањем обрасца Пријаве за учешће на непосредној погодби (добијају је непосредено пред почетак продаје);

-          доставе Комисији за продају, пуномоћје за физичко лице када је подносилац Пријаве правно лице, предузетник или доказ да је учесник на продаји законски заступник правног лица односно предузетника подносиоца Пријаве.

-          приложе на увид важећу личну карту или пасош, ради усаглашавања са подацима из Пријаве за учешће на продаји.

-          попуне Изјаву (важи за све осим правних лица регистрованих за промет нафтних деривата) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да се нафтни деривати неће користити за даљу продају већ искључиво за сопствене потребе.

3.  УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

Нафтни деривати се продају искључиво у укупној количини понуђеној у овом огласу.

Ствари које се излажу продаји, продају се купцу који понуди највишу купопродајну вредност, а која  не може бити  нижа од 60% од почетне продајне вредности. Вредност робе постигнута непосредном погодбом увећана за припадајућу акцизу (у зависности од врсте нафтних деривата) представља пореску основицу за обрачун ПДВ-а.

У складу са Законом о акцизама („Сл. гласник РС“ бр. 108/16,...,18/2018-усклађени дин.износи и 30/18), обвезник акцизе је купац акцизних производа одузетих у поступку контроле, а које продаје државни орган (члан 6, тачка 2, став 5).

Преузимање деривата нафте врши се на складиштима продавца након извршеног плаћања  по предрачуну. Купац је дужан да купљене деривате нафте преузме са постојећих складишта продавца у року од 10 (десет) дана.

Ствари које се излажу продаји купују се у постојећем стању,  тако да се купац одузетих ствари одриче било каквих примедби по основу евентуалних материјалних или правних недостатака на предметним стварима.

Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци одузетих ствари које се излажу продаји.

У случају да купац одузетих ствари, у року од осам дана од дана када му је достављен записник о продаји, не уплати вредност за који су му те ствари продате, увећану за припадајући порез на додату вредност, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.

Додатне информације  и обавештења у вези са предметом и условима продаје, могу се добити на број телефона 011/2638-949, а особе за контакт су Богдан Витас, bogdan.vitas@purs.gov.rs; Маја Бајовић maja.bajovic@purs.gov.rs