Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Оглас о продаји покретних ствари непосредном погодбом

Порески календар

нов 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Оглас о продаји покретних ствари непосредном погодбом

Министарство финансија  – Пореска управа –Филијала Нови Сад 2 у поступку принудне наплате јавних прихода из покретне ствари пореског обвезника Радојевић Добрице, власника самосталног кројачког салона ''ЕНИГМА'' са седиштем у Новом Саду, ПИБ: 101649706, МБР: 54330618, на основу  члана 104.. Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Сл. гласник РС», број 80/2002......и 30/2018.), дана   08.05.2018. године, објављује:

Оглас о продаји покретних ствари  непосредном погодбом

1. Продаја непосредном погодбом између понуђача - купца и Пореске управе, покретних ствари пореског дужника, Радојевић Добрице, власника самосталног кројачког салона ''ЕНИГМА'' са седиштем у Новом Саду, ПИБ: 101649706, одржаће се дана 06.06.2018. године, са почетком у 12,00 часова, у просторијама Пореске управе - Филијале Нови Сад 2, у Новом Саду, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 14, спрат 5 , канцеларија број 1, и то:

Врста покретне ствари

Рег. ознака / број

Марка

Тип

Број шасије

Број Мотора

Година производње

Снага мотора у KW

Радна зап. мотора у cm3

Процењена вредност у динарима

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PUTNIČKO VOZILO

NS 060-ME

volkswagen

GOLF 1.9 TDI karavan

wvwzzz1jz5w015740

axr278867

2004

74

1896

257.643,87

УКУПНО:

257.643,87

2. Почетна вредност покретне ствари утврђена је записником о поновној процени број: 2232-433-06-11173/2014-И2А06-5 од 04.04.2018. године и износи 257.643,87  динара и иста се не може продати непосредном погодбом, у року одређеним закључком, за цену која  је нижа од 60% почетне продајне вредности.

3. Понуђачи су дужни да пре почетка продаје непосредном погодбом положе депозит у висини од 10% од процењене вредности покретне ствари уплаћен на рачун број 840-1700845-84 (рачун јавних прихода наплаћених у поступку принудне наплате) за сврху учешћа у поступку продаје непосредном погодбом, са позивом на број 17-223-101649706 по моделу 97, шифра плаћања 253.

4. Право учешћа  у поступку продаје покретне ствари непосредном погодбом имају сва правна и физичка лица, која доставе уверење о измиреним пореским обавезама, издато од Пореске управе надлежне према седишту - односно пребивалишту лица.

5. Физичка лица су у обавези да понесу личну документацију -личну карту, а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, односно предузетника  и овлашћење за учешће у поступку.

6.  Порески обвезник и лица запослена у Пореској управи, као и са њима повезана лица не могу бити купци покретних ствари. Забрана се односи и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима у периоду од годину дана по извршеној продаји.

7.  Купац - најбољи понуђач дужан је да цену по којој му је продата покретна ствар уплати у року од 8 дана од достављања записника о продаји покретне ствари. Ако купац у одређеном року не уплати укупну цену за коју му је покретна ствар продата, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом а купац губи право на повраћај депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.

8.  На покретну ствар купљену непосредном погодбом не плаћа се порез на пренос апсолутних права.

9.  Покретна ствар која је предмет непосредне погодбе купује се у виђеном стању, тако да се купац одриче било каквих примедби по основу евентуалним материјалних или правних недостатака на предметним стварима.

10. Заинтересована лица могу разгледати наведену покретну ствар у магацинском складишту Пореске управе у Новом Саду, улица Сентандрејски пут број 165, сваким радним даном у договору са радником Порске управе, контак телефон 021/4802-760.

11. Оглас о продаји истаћи на огласној табли Филијале Нови Сад 2, објавити на интернет страни Пореске управе.

 

                                                                                                                         ДИРЕКТОР

                                                                                                                       Зарол Шандор