Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Оглас о продаји непокретности путем првог усменог јавног надметања – други пут

Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Оглас о продаји непокретности путем првог усменог јавног надметања – други пут

Министарство финансија  - Пореска управа - Филијала Ниш, у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника ДОО „МАРКЕТИНЖЕЊЕРИНГ“, са седиштем у Нишу, Булевар Немањића 25, I спрат лок. 108, ПИБ 102492249, на основу члана 105. и 108. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002...30/18), дана 14.05.2018. године, објављује:

Оглас о продаји непокретности путем првог усменог јавног надметања – други пут

1. Друго рочиште за продају непокретности путем првог усменог јавног надметања и то:

Р.

бр.

Опис непокретности

Улица и број

Број етажа

Број К.П

Катастарска општина

Обим удела

Површина према катастру

Утврђена

вредност  непокретности у динарима на дан процене

ПО

ПР

СП

ПК

ха

а

м2

1

Стан број 64

Романијска15

 

 

 

 

806/4

Ниш-Ћеле Кула

 

 

1/1

 

00

72

7.912.409,76

 

Укупно:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.912.409,76

Утврђена почетна вредност непокретности за обим удела 1/1 износи 7.912.409,76 динара.

Непокретности су као власништво пореског обвезника ДОО «МАРКЕТИНЖЕЊЕРИНГ», са седиштем  у Нишу, Булевар Немањића 25, I спрат лок. 108, ПИБ 102492249 уписане у Препис  листа непокретности број13554  Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности у Нишу са обимом удела 1/1 за катастарску општину (КО) Ниш-Ћеле Кула.

Продаја непокретности путем првог усменог јавног надметања-други пут  ће се одржати  дана 25.05.2018. године, са почетком у 11:30 часова у Порескoj Управи - Филијали Ниш у улици Николе Пашића број 24. у канцеларији  број 119.

2. Почетна вредност непокретности утврђена је извршним решењем ове Филијале број: 128-433-10-14076/2017-Д5АО5-8 од 13.02.2018. године и на дан процене износи 7.912.409,76  динара.

3. Продаја непокретности се врши путем усменог јавног надметања.

4. Понуђачи су дужни да пре почетка усменог јавног надметања уплате депозит у висини од 5% утврђене почетне вредности  непокретности , на рачун број: 840-1700845-84 са позивом на број одобрења  97 38128102492249N.

5.Постигнута цена на усменом јавном надметању увећава се за  ПДВ, који се обрачунава по стопи од 20% а купац непокретности дужан је да уплати постигнуту цену са обрачунатим ПДВ-ом.

6. На овом рочишту непокретност се не може продати испод 75% утврђене почетне вредности.

7. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица. Физичка лица су у обавези да понесу личну документацију-личну карту, а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, односно предузетника, овлашћење за учешће на јавном надметању као и потврду да немају доспеле а неизмирене пореске обавезе.

8. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци непокретности, забрана се односи и на, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји.

9. Купац-најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата непокретност уплати у року од 8 (осам) дана од дана закључења усменог јавног надметања (члан 111. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији). Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем  оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у поступку продаје те непокретности у периоду од шест месеци.

10. Продаја непокретности се врши у виђеном стању, без права на рекламацију.

11. Овај оглас објавити на огласној табли Пореске управе - Филијале Ниш и у дневном листу ,,Независне дневне новине Српски телеграф,,

 

 

 

Истакнуто на огласној табли                                                                                           ДИРЕКТОР

Филијале Ниш дана ___________2018. године

                                                                                                                                            Мића Јеремић