Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Оглас о продаји покретних ствари путем првог усменог јавног надметања други пут

Порески календар

јан 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Оглас о продаји покретних ствари путем првог усменог јавног надметања други пут

Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Нови Сад 1, по овлашћењу директора Пореске управе број 000-112-3296/2013/4 од 13.11.2017. године, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника "METAL CONNECT" ДOO,  са седиштем у Новом Саду, Футошки пут бр.44а, ПИБ 106744647, МБ 20671629, на основу члана 99 и 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији  ( “Сл. Гласник РС” бр. 80/2002 ... 108/2016) и закључка број 2231-433-06-3173/2016-I2A06 од 12.12.2017. године, доноси

Оглас о продаји покретних ствари путем првог усменог јавног надметања други пут

1. Друго рочиште путем првог усменог јавног надметања за продају покретних ствари,  пореског обвезника "METAL CONNECT" ДOO,  са седиштем у Новом Саду, Футошки пут бр. 44а, ПИБ 106744647, МБ 20671629 одржаће се 28.12.2017. године са почетком у 11 часова у просторијама Пореске управе - Центар за едукацију Нови Сад,, у улици Футошка 35, Нови Сад, и то:

Покретна ствар која нема регистрациони број:

ред. бр.

Назив

количина

износ по јединици мере

Укупно износ (без ПДВ)

1

калем пвц к-200

172 ком

17,50

3.010,00

2

калем пвц к-250

1.123 ком

20,00

22.460,00

3

лак жица ф 1.20

348,80 кг

917,00

319.849,60

4

лак жица ф 1.40

123,50 кг

917,00

113.249,50

5

лак жица ф 1.80

327,30 кг

917,00

300.134,10

6

калем к-355

98 ком

30,00

2.940,00

7

лак жица ф 0.35

458,20 кг

917,00

420.169,40

8

лак жица ф 0.90

1.187,30 кг

917,00

1.088.754,10

9

лак жица ф 0.95

1.260,40 кг

917,00

1.155.786,80

10

лак жица ф 1.00

896,70 кг

917,00

822.273,90

11

лак жица ф 1.15

681,10 кг

917,00

624.568,70

12

лак жица ф 1.25

429,60 кг

917,00

393.943,20

13

лак жица ф 1.10

542,70 кг

917,00

497.655,90

14

лак жица ф 1.05

738,70 кг

917,00

677.387,90

15

лак жица ф 1.35

70,30 кг

917,00

64.465,10

16

калем к-160

15 ком

12,50

187,50

17

цинк 99.995%

26.043,00 кг

480,00

12.500.640,00

18

лак жица ф 1.60

531,20 кг

917,00

487.110,40

19

лак жица ф 1.70

241,50 кг

917,00

221.455,50

20

лак жица ф 1.30

190.90 кг

917,00

175.055,30

21

лак жица ф 2.20

174,20 кг

917,00

159.741,40

22

никл

883,00 кг

1.667,74

1.472.614,42

23

силицијум  метал 441 (вел. 10-100)

57,00 кг

210,52

12.000,00

24

магнезијум (блок)

4.676,00 кг

228.322,15 (РСД/МТ)

1.067.634,37

25

мс шипка

64,00 кг

695,00

44.480,00

26

бизмут

607 кг

2.600,00

1.578.200,00

27

лак жица ф 2.35

102,10 кг

917,00

93.625,70

28

лак жица ф 3.00

124,60 кг

917,00

114.258,20

29

лак жица ф 2.65

167,20 кг

917,00

153.322,40

30

лак жица ф 2.60

242,70 кг

917,00

222.555,90

31

лак жица ф 2.80

366,00 кг

917,00

335.622,00

32

лак жица ф 1.45

150,70 кг

917,00

138.191,90

33

лак жица ф 1.90

470,30 кг

917,00

431.265,10

34

лак жица ф 0.15

86,60 кг

917,00

79.412,20

35

лак жица ф 2.90

424,80 кг

917,00

389.541,60

36

лак жица ф 2.50

212,10 кг

917,00

194.495,70

37

лак жица ф 1.65

353,40 кг

917,00

324.067,80

38

лак жица ф 1.50

165,30 кг

917,00

151.580,10

39

лак жица ф 2.00

219,20 кг

917,00

201.006,40

40

лак жица ф 2.30

156,40 кг

917,00

143.418,80

41

метални контејнер

10 ком

2.400,00

17.000,00

42

лак жица ф 0.30

90,40 кг

917,00

82.896,80

УКУПНО

27.298.027,69

 2. Почетна вредност пописаних покретних ствари  утврђена је записником о попису и процени покретних ствари број 2231-433-06-3173/2016-I2A06-4 од 03.11.2017. године, у износу од 27.298.027,69 динара.

3. Продаја покретних ствари ће се извршити путем усменог јавног надметања дана 28.12.2017. године са почетком у 11 часова у просторијама Пореске управе - Центар за едукацију Нови Сад, у улици Футошка 35, Нови Сад.

4. Покретне ствари се могу разгледати у просторијама магацина пореског обвезника на адреси Милеве Симић бр. 25, Нови Сад, радним даном у времену од 08.00 до 14.00 часова.

5. Покретне ствари се продају путем усменог  јавног надметања у виђеном стању без права на рекламацију и без  могућности њиховог враћања ако се накнадно утврде неки недостаци.

6. На усменом јавном надметању на коме се продају покретне ствари чија је појединачна вредност преко 200.000 динара, могу учествовати само лица која положе депозит у висини од 10% од процењене вредности покретне ствари на рачун 840-1700845-84 са позивом на број 97-06223106744647 V. Рок за уплату депозита је последњи радни дан пре дана одржавања рочишта.

7. Продаја покретних ствари врши се путем усменог јавног надметања на коме учествује најмање два понуђача. Ако на усменом јавном надметању не учествују најмање два понуђача, усмено јавно надметање се поново оглашава у року од осам дана од дана за који је било оглашено усмено јавно надметање на коме није било најмање два понуђача.

8.  На првом усменом јавном надметању или у случају непосредне погодбе, покретне ствари се не могу продати по цени нижој од 60% процењене вредности.

9.  Порески обвезник и лица запослена у Пореској управи, као и са њима повезана лица не могу бити купци покретних ствари. Забрана се односи и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима у периоду од годину дана по извршеној продаји.

10. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна лица, предузетници и физичка лица. Физичка лица су у обавези да донесу важећу личну карту, а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, односно предузетничке радње. Учесници на лицитацији су дужни да донесу потвду издату од стране надлежне Пореске управе о измиреним пореским обавезама, не старију од 15 дана. Лица која се појављују у име и за рачун других лица у обавези су да донесу и овлашћења за учешће на јавном надметању.

11. Купац - најбољи понуђач дужан је да цену по којој му је продата покретна ствар уплати у року од 8 дана од дана закључења рочишта за усмену јавну продају. Ако купац у одређеном року не уплати укупну цену за коју му је покретна ствар продата, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом а купац губи право на повраћај депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.

12. Цене су исказане  без ПДВ-а. Купац је у обавези да  уплати излицитирану  цену увећану за обрачунати ПДВ по пореској стопи од 20%.

13. Купац обезбеђује утовар и превоз покретне ствари у присуству радника Пореске управе.

14. Овај оглас о продаји ће бити објављен на огласној табли Пореске управе Филијале Нови Сад 1, на интернет страни Пореске управе и дневном листу "Српски телеграф" дана 16.12.2017. године.

П.О.   ДИРЕКТОР

Велимир Лакић