Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Оглас о продаји покретне ствари путем првог усменог јавног надметања први пут

Порески календар

јан 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Оглас о продаји покретне ствари путем првог усменог јавног надметања први пут

Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Ниш, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског oбвезника Д.О.О. «ROMA CONSULTING“, са седиштем у Нишу, на основу  члана 99 и 104. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Сл. гласник РС» брoj 80/2002, ... и 108/16) , дана 04.12.2017. године,  доноси

Оглас о продаји покретне ствари путем првог усменог јавног надметања први пут

1. Прво рочиште за продају покретних ствари путем првог усменог јавног надметања у поступку принудне наплате пореске обавезе код пореског обвезника Д.О.О. «ROMA CONSULTING“, са седиштем у Нишу, одржаће се дана 15.12.2017. године, са почетком у 11:00 часова у просторијама Пореске управе - Филијале Ниш у Нишу, улица Николе Пашића број 24, канцеларија број 118:

Редни

број

Машине/Опрема

Тип

Модел

Основна средства-опис

Серијски број

Јед. мере

Количина

Цена по комаду

Укупна  вредност покретне ствари

(8х9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

MAŠINA ZA ŠIVENJE

JUKI SL

AMS-206C

AMSUL04850

ком

1

50 792.17

50 792.17

2

MAŠINA

JUKI

DLM-5400-4

DLMUA02763

ком

1

22 348.56

22 348.56

3

MAŠINA

JUKI DDL

9000A-SH

2DOAK01837

ком

1

22 348.56

22 348.56

4

MAŠINA

JUKI DDL

9000SS WB

DDLFH64694

ком

1

22 348.56

22 348.56

5

MAŠINA

JUKI DDL

9000SS WB

DDLEH24167

ком

1

22 348.56

22 348.56

6

MAŠINA

JUKI DDL

9000SS WB

DDLFB44030

ком

1

22 348.56

22 348.56

7

MAŠINA

JUKI DDL

9000SS

DDLEH28130

ком

1

22 348.56

22 348.56

8

MAŠINA

JUKI DDL

9000A-SH

2DOAK01824

ком

1

22 348.56

22 348.56

9

MAŠINA

JUKI DDL

9000A-SH

5DOAJ32478

ком

1

22 348.56

22 348.56

10

MAŠINA ZA ŠIVENJE

JUKI DDL

9000SS

DDLEM40540

ком

1

22 348.56

22 348.56

11

MAŠINA

JUKI

TRAVETA LK-1900

LK0FH47637

ком

1

165 480.00

165 480.00

12

MAŠINA

PALETAR

DF 25

 

ком

1

20 000.00

20 000.00

13

MAŠINA

PALETAR

ZUTI

 

ком

1

20 000.00

20 000.00

14

RAČUNAR - LAPTOP

ASUS

WINDOWS 7 HOMEBASIC 89XBV-HY9HC-4BRQ2-4MDD2-D77MV

X55A

ком

1

18 500.00

18 500.00

15

RAČUNAR - LAPTOP

ASUS

WINDOWS 7 HOMEBASIC 9H6FH-WRX9-6MF9H-44DFP-P9FBW

K53E-SX094X

ком

1

18 500.00

18 500.00

16

ŠTAMPAČ

HP

LASER JET M1212

 

ком

1

5 000.00

5 000.00

17

STOLICE

KANCELARIJSKE

 

 

ком

6

3 453.86

20 723.16

18

STOLOVI

VELIKI

 

 

ком

22

3 000.00

66 000.00

19

STOLOVI

MALI

PROIZVODNJA

 

ком

16

1 500.00

24 000.00

20

STOLOVI

SREDNJI

PROIZVODNJA

 

ком

16

2 000.00

32 000.00

21

MONITOR

LG

FLATRON

405WALU51192

ком

1

3 000.00

3 000.00

22

ŠTAMPAČ

CANON

F158200

 

ком

1

5 000.00

5 000.00

23

STO

KANCELARIJSKI

DRVENI

 

ком

1

3 000.00

3 000.00

24

SISTEM ZA ČEKIRANJE

CENRTALA

SA PROGRAMOM ZA INST.

 

ком

1

30 000.00

30 000.00

25

RAČUNAR - LAPTOP

LENOVO

WB13084052

 

ком

1

18 500.00

18 500.00

26

STO

NISKI/VELIKI

METALNI

 

ком

1

3 000.00

3 000.00

27

POLICA

KANCELARIJSKA

VELIKA

 

ком

1

7 615.83

7 615.83

28

STO

SA TOČKIĆIMA

DRVENI

 

ком

1

1 500.00

1 500.00

29

STO

BEZ TOČKIĆA

DRVENI

 

ком

1

1 500.00

1 500.00

30

STO

KANCELARIJSKI

POMOĆNI

 

ком

1

1 500.00

1 500.00

31

RAČUNAR

SIMENS FUJITSU

YK9B096664

 

ком

1

18 500.00

18 500.00

32

STO

KANCELARIJSKI

IVERICA

 

ком

1

2 000.00

2 000.00

33

KOMPRESOR

TKI 7.5

37,5

BC516634

ком

1

28 000.00

28 000.00

 

УКУПНО ДИНАРА

 

 

 

 

 

 

765 248,20

2. Почетна вредност покретне ствари утврђена је посебним записником о поновној  процени број 128-433-06-1757/2017 ЗПП од 15.11.2017. године и износи 765 248.20 динара. На првом усменом јавном надметању, покретне ствари се не могу продати испод 60% утврђене почетне вредности, односно за износ мањи од 459 148.92 динара.

3. Уколико је појединачна вредност покретне ствари већа од 200.000,00 динара, понуђачи су дужни да пре почетка усменог јавног надметања положе депозит у висини од 10% утврђене почетне вредности појединачне покретне ствари, на рачун број: 840-1700845-84, са позивом на број одобрења 97 44 128107748514 V.

4.  Продаја покретних ствари  се врши путем усменог јавног надметања.

5. Постигнута цена на усменом јавном надметању увећава се за  ПДВ-е, који се обрачунава по стопи од 20% а купац покретних ствари дужан је да уплати постигнуту цену са обрачунатим ПДВ-ом.

6. Заинтересовани понуђачи имају право да најкасније до дана одржавања јавне продаје сваким радним даном у времену од 11-13 часова разгледају покретну ствар која је предмет јавне продаје, у просторијама магацина «NELT»-а, у Нишу, улица 12. Фебруар – трећи прилаз.

7. Право учешћа на усменом јавном надметању имају сва правна и физичка лица. Физичка лица су у обавези да понесу личну документацију – личну карту, а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, односно предузетника, овлашћење за учешће на јавном надметању, као и потврду да немају доспеле а неизмирене пореске обавезе.

8. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци ствари. Забрана се односи и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји.

 9. Ствари се продају у виђеном стању без могућности њиховог враћања ако се накнадно утврде неки недостаци и без права на накнадне рекламације.

10. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену по којој су му продате покретне ствари уплати у року од 8 дана од дана достављања записника о продаји покретне ствари. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју су му покретне ствари продате, продаја се у односу на тог купца  оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.

11.  Купац обезбеђује утовар и превоз у присуству радника Пореске управе.

12. Овај оглас истаћи на огласној табли Филијале Ниш и доставити пореском обвезнику.

ДИРЕКТОР

Мића Јеремић