Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Оглас о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

Порески календар

окт 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Оглас о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Нови Сад 1, по овлашћењу директора Пореске управе број 000-112-3296/2013/4 од 13.11.2017. године, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника "METAL CONNECT" ДOO,  са седиштем у Новом Саду, Футошки пут бр.44а, ПИБ 106744647, МБ 20671629, на основу члана 99 и 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији  ( “Сл. Гласник РС” бр. 80/2002 ... 108/2016) и закључка број 2231-433-06-3173/2016-I2A06 од 20.11.2017. године, доноси

Оглас о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

1. Прво рочиште путем првог усменог јавног надметања за продају покретних ствари,  пореског обвезника "METAL CONNECT" ДOO,  са седиштем у Новом Саду, Футошки пут бр. 44а, ПИБ 106744647, МБ 20671629 одржаће се 11.12.2017. године са почетком у 10 часова у просторијама Пореске управе - Филијале Нови Сад 1, у улици Модене 7, Нови Сад, и то:

Покретна ствар која нема регистрациони број:

ред. бр.

Назив

количина

износ по јединици мере

Укупно износ (без ПДВ)

1

калем пвц к-200

172 ком

17,50

3.010,00

2

калем пвц к-250

1.123 ком

20,00

22.460,00

3

лак жица ф 1.20

348,80 кг

917,00

319.849,60

4

лак жица ф 1.40

123,50 кг

917,00

113.249,50

5

лак жица ф 1.80

327,30 кг

917,00

300.134,10

6

калем к-355

98 ком

30,00

2.940,00

7

лак жица ф 0.35

458,20 кг

917,00

420.169,40

8

лак жица ф 0.90

1.187,30 кг

917,00

1.088.754,10

9

лак жица ф 0.95

1.260,40 кг

917,00

1.155.786,80

10

лак жица ф 1.00

896,70 кг

917,00

822.273,90

11

лак жица ф 1.15

681,10 кг

917,00

624.568,70

12

лак жица ф 1.25

429,60 кг

917,00

393.943,20

13

лак жица ф 1.10

542,70 кг

917,00

497.655,90

14

лак жица ф 1.05

738,70 кг

917,00

677.387,90

15

лак жица ф 1.35

70,30 кг

917,00

64.465,10

16

калем к-160

15 ком

12,50

187,50

17

цинк 99.995%

26.043,00 кг

480,00

12.500.640,00

18

лак жица ф 1.60

531,20 кг

917,00

487.110,40

19

лак жица ф 1.70

241,50 кг

917,00

221.455,50

20

лак жица ф 1.30

190.90 кг

917,00

175.055,30

21

лак жица ф 2.20

174,20 кг

917,00

159.741,40

22

никл

883,00 кг

1.667,74

1.472.614,42

23

силицијум  метал 441 (вел. 10-100)

57,00 кг

210,52

12.000,00

24

магнезијум (блок)

4.676,00 кг

228.322,15 (РСД/МТ)

1.067.634,37

25

мс шипка

64,00 кг

695,00

44.480,00

26

бизмут

607 кг

2.600,00

1.578.200,00

27

лак жица ф 2.35

102,10 кг

917,00

93.625,70

28

лак жица ф 3.00

124,60 кг

917,00

114.258,20

29

лак жица ф 2.65

167,20 кг

917,00

153.322,40

30

лак жица ф 2.60

242,70 кг

917,00

222.555,90

31

лак жица ф 2.80

366,00 кг

917,00

335.622,00

32

лак жица ф 1.45

150,70 кг

917,00

138.191,90

33

лак жица ф 1.90

470,30 кг

917,00

431.265,10

34

лак жица ф 0.15

86,60 кг

917,00

79.412,20

35

лак жица ф 2.90

424,80 кг

917,00

389.541,60

36

лак жица ф 2.50

212,10 кг

917,00

194.495,70

37

лак жица ф 1.65

353,40 кг

917,00

324.067,80

38

лак жица ф 1.50

165,30 кг

917,00

151.580,10

39

лак жица ф 2.00

219,20 кг

917,00

201.006,40

40

лак жица ф 2.30

156,40 кг

917,00

143.418,80

41

метални контејнер

10 ком

2.400,00

17.000,00

42

лак жица ф 0.30

90,40 кг

917,00

82.896,80

УКУПНО

27.298.027,69

2. Почетна вредност пописаних покретних ствари  утврђена је записником о попису и процени покретних ствари број 2231-433-06-3173/2016-I2A06-4 од 03.11.2017. године, у износу од 27.298.027,69 динара.

3. Продаја покретних ствари ће се извршити путем усменог јавног надметања дана 11 .12.2017. године са почетком у 10 часова у просторијама Пореске управе - Филијале Нови Сад 1, у улици Модене 7, Нови Сад.

4. Покретне ствари се могу разгледати у просторијама магацина пореског обвезника на адреси Милеве Симић бр. 25, Нови Сад, радним даном у времену од 08.00 до 14.00 часова.

5. Покретне ствари се продају путем усменог  јавног надметања у виђеном стању без права на рекламацију и без  могућности њиховог враћања ако се накнадно утврде неки недостаци.

6. На усменом јавном надметању на коме се продају покретне ствари чија је појединачна вредност преко 200.000 динара, могу учествовати само лица која положе депозит у висини од 10% од процењене вредности покретне ствари на рачун 840-1700845-84 са позивом на број 97-06223106744647 V.

7. Продаја покретних ствари врши се путем усменог јавног надметања на коме учествује најмање два понуђача. Ако на усменом јавном надметању не учествују најмање два понуђача, усмено јавно надметање се поново оглашава у року од осам дана од дана за који је било оглашено усмено јавно надметање на коме није било најмање два понуђача.

8.  На првом усменом јавном надметању или у случају непосредне погодбе, покретне ствари се не могу продати по цени нижој од 60% процењене вредности.

9.  Порески обвезник и лица запослена у Пореској управи, као и са њима повезана лица не могу бити купци покретних ствари. Забрана се односи и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима у периоду од годину дана по извршеној продаји.

10. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна лица, предузетници и физичка лица. Физичка лица су у обавези да донесу важећу личну карту, а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, односно предузетничке радње. Учесници на лицитацији су дужни да донесу потвду издату од стране надлежне Пореске управе о измиреним пореским обавезама. Лица која се појављују у име и за рачун других лица у обавези су да донесу и овлашћења за учешће на јавном надметању.

11. Купац - најбољи понуђач дужан је да цену по којој му је продата покретна ствар уплати у року од 8 дана од дана закључења рочишта за усмену јавну продају. Ако купац у одређеном року не уплати укупну цену за коју му је покретна ствар продата, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом а купац губи право на повраћај депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.

12. Цене су исказане  без ПДВ-а. Купац је у обавези да  уплати излицитирану  цену увећану за обрачунати ПДВ по пореској стопи од 20%.

13. Купац обезбеђује утовар и превоз покретне ствари у присуству радника Пореске управе.

14. Овај оглас о продаји истаћи на огласној табли Пореске управе Филијале Нови Сад 1, и објавити на интернет страни Пореске управе и дневном листу "Српски телеграф" дана 27.11.2017.године.

 П.О.   ДИРЕКТОР

Велимир Лакић