Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Јавна продаја другим усменим јавним надметањем покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле

Порески календар

јан 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Јавна продаја другим усменим јавним надметањем покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле

Министарство финансија Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд, на основу члана 104. и члана 134. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, број: 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др.закон, 62/06 – др.закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др.закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16 и 108/2016), оглашава:                                                                                                                    

ЈАВНУ ПРОДАЈУ другим усменим јавним надметањем покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле

1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ јавна продаја усменим јавним надметањем, покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле, различитих врста аудио и видео апарата.

Јавна продаја другим усменим јавним надметањем по овом огласу, одржаће се дана 30.11.2017. године, са почетком у 10,30 часова, у просторијама магацина Пореске управе у Београду  - Лештанe, Кружни пут 38.

Укупна почетна вредности свих врста и количина ствари које се излажу овој продаји  984.961,93  динара, без ПДВ-а.

Ствари које се излажу продаји, одређене су по врсти, количини и појединачној почетној продајној вредности на посебној спецификацији. Спецификација ствари објављена је на огласној табли Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд у Београду 27.марта 28-32, магацину Пореске управе Лештане ул. Кружни пут бр. 38,   може  се преузети на и интернет адреси purs.gov.rs/Aktuelnosti/Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari и налази се у прилогу овог огласа, а  сваком потенцијалном купцу биће достављен по захтеву електронском поштом.

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

На јавној продаји право надметања имају правна лица, предузетници и физичка лица која испуне следеће услове:

- пријаве се за учешће на овом  јавном надметању попуњавањем образац Пријаве за учешће на усменом јавном надемтању (добијају је на дан лицитације);

- доставе Комисији за продају, пуномоћје за физичко лице када је подносилац Пријаве правно лице или доказ да је учесник на усменом јавном надметању законски заступник правног лица подносиоца Пријаве.

- приложе на увид важећу личну карту или пасош, ради усаглашавања са подацима из Пријаве за учешће на јавној продаји.

- уплате депозит у  износу од  98.497,00 динара, на уплатни рачун број: 840-1050804-22, за сврху учешћа у поступку јавне продаје. Депозит мора бити уплаћен најкасније последњег радног дана који претходи дану одржавања лицитације, а доказ о уплати доставити комисији за продају у поступку лицитације.

3. УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

Јавна продаја, другим усменим јавним надметањем, по овом јавном огласу спровешће се, ако се јаве најмање два понуђача.

Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци одузетих ствари које се излажу продаји.

Ствари се продају искључиво у укупној количини (комплетна лагер листа).

На другом усменом јавном надметању ствари које се излажу јавној продаји, продају се купцу који понуди највишу купопродајну вредност, а која  не може бити  нижа од 30% од почетне продајне вредности. Вредност робе постигнута усменим јавним надметањем ће представљати пореску основицу за обрачун ПДВ.

Ствари које се излажу продаји, се купују се у постојећем - „виђеном стању“,  тако да се купац одузетих ствари одриче било каквих примедби по основу евнтуалних материјалних или правних недостатака на предметним стварима.

У случају да купац одузетих ствари, у року од осам дана од дана када му је достављен записник о продаји, не уплати вредност за који су му те ствари продате, увећану за припадајући порез на додату вредност, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари. Понуђачима који нису изгубили право на поврећај депозита, депозит се враћа у року од 8 (осам) дана од дана спроведеног поступка продаје.

Заинтересована лица ствари могу разгледати дана  28.11.и 29.11.2017. године  у времену од 11,00 до 14,00 часова и 30.11.2017. године у периоду од 09,00 до 09,45 часова, у просторијама  магацина Пореске управе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд, у Београду – Лештанe, Кружни  пут бр. 38.

Додатне информације  и обавештења у вези са предметом и условма продаје, могу се добити на број телефона 011/2638-949, а особе за контакт су Богдан Витас, bogdan.vitas@purs.gov.rs; Маја Бајовић maja.bajovic@purs.gov.rs.