Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Оглас о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

Порески календар

окт 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Оглас о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

Министарство финансија  – Пореска управа – Филијала Прокупље, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника „MG BRIQUETTE“DOO одговорно лице МАРИНА МИЛОСАВЉЕВИЋ, из НИША Уулица Вардарска  бр.19. ПИБ:108752029 , на основу члана 99, и 104.став 1 . Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002... и 18/16) и члана 136 Закона о општем управном поступку(,Сл гласник РС бр.18/16)  објављује:

 Оглас о продаји покретних  ствари путем усменог јавног надметања

1.Одређује се  ПРВО рочиште шести пут дана 28.11.2017 год. за продају покретних  ствари путем усменог јавног надметања пореског обвезника „MG BRIQUTTE“DOO одговорно лице МАРИНА МИЛОСАВЉЕВИЋ из Ниша ул. Вардарска бр 19.   ПИБ/ЈМБГ:108752029.

Покретна ствар која немају регистарски број

Р. б.

Врста  машине/опреме

Марка

 

Тип

 

Произвођач добовљач

Снага у

KW

 

Носивост у  Т

 

Инвентарски број

Процењена вредност у дин.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Брикет преса

за угаљ и ћумур са два врата 5*3*2*см

НХ-430

НХ-430

Кина

11КW

 

13,3

3 226 014,00

динара

 

УКУПНО ДИНАРА

 

 

 

 

 

 

3 226 014,00

динара

2. Почетна вредност покретних ствари утврђена је Записником о процени Министарства финансија  – Пореске управе – Филијале Прокупље  бр.085-433-22-02923/2016-158ц04 од 19. 07. 2017 гопдине  у износу  од 3 226.014,00 динара.

3. Продаја покретних ствари ће се извршити путем усменог јавног надметања дана 28.11.2017. године у канцеларији број 8 – Филијала Прокупље са почетком у 9,00 часова.

4. Покретне ствари се могу разгледати сваког радног дана у времену  од 11 до 13 часова у просторијама магацина НЕЛТ У Нишу ул.12 фебруар – трећи прилаз.

5. Покретне ствари се продају путем усменог јавног надметања у виђеном стању без права на рекламацију.

6. На усменом јавном надсметању на коме се продају покретне ствари чија је појединачна вредност преко 200 000,00 динара, могу учествовати само лица која  положе депозит у висини од 10% од процењене вредности покретне ствари на рачун  840-1700845-84 са позивом на број 97-21601108752029.

7. Продаја покретних ствари врши се путем усменог јавног надметања на коме учествују најмање два понуђача.

8. На првом рочишту путем усменог јавног надметања,као и непосредном погодбом, покретне ствари се не могу продати по цени нижој од 60% процењене почетне вредности.

9. На усменом јавном надметању као понуђачи не могу учествовати порески обвезник,  као и запослени у Пореској управи и са њима повезана лица.

10. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица .Физичка лица су у обавези да понесу личну документацију-личну карту и потврду да немају доспеле а неизмирене пореске обавезе , а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, односно предузетника,овлашћење за учешће на јавном надметању као и потврду да немају доспеле а неизмирене пореске обавезе.

11. Kупац-најбољи понуђачје дужан да цену за коју му је продата ствар уплати у року од 8 дана од дана  закључења  рочишта  за  усмену  јавну продају.

 Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је покретна ствар продата, продаја се решењем оглашава неважећем а  купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку  продаје те ствари.

12. Купац обезбеђује утовар и превоз у присуству радника Пореске управе.

13. Овај оглас објављен на огласној табли Пореске управе-Филијала Прокупље, интeрнет страници Пореске управе и у дневном листу Независне дневне новине Српски Телеграф.

14. За  све информације у вези огласа јавити се на телефон 027/321-408, Пореска управа – Филијала Прокупље.

ДИРЕКТОР

Милорад Стојиљковић