Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Оглас о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

Порески календар

окт 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Оглас о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

Министарство финансија – Пореска управа – Регионално одељење Београд – Филијала Шабац, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника Малетић Ненада, са седиштем у Богатићу, ул. Свето Поље бр.149, ПИБ 103834825, на основу чл. 33.ст.1., чл. 34. ст.2., чл.35.ст.1. и чл.104. Закона о пореском поступку и пореској адмнистрацији ("Сл. Гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 и 105/2014...108/2016)  и члана 136. Закона о општем управном поступку  («Сл. гласник РС», бр.18/2016) објављује:

Оглас о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

1. Одређује се прво рочиште за продају покретних ствари у поступку принудне наплате пореске обавезе пореског дужника Малетић Ненада, са седиштем у Богатићу, ул. Свето Поље бр.149, ПИБ 103834825, путем усменог јавног надметања и то:

I Покретних ствари које имају регистрациони број

Опис покретне ствари

Рег.ознака/број

Марка

Тип

Број шасије

Број мотора

Година производње

Снага мотора у КW

Радна запремина мотора у ccm

Носивост

Тежина

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

теретно возило

BĆ001-HX

ZASTAVA

80.12 3600

89054116

 

1989

85

3908

5000

 
                     
                     

Почетна вредност пописане покретне ствари утврђена је записником о попису и процени покретних ствари број 433-1-1/2017-34-1 од 10.08.2017. године у укупном износу од 250.000,00 динара (двестотинепедесетхиљададинара).

2. Продаја ће се одржати 23.10.2017. године са почетком у 09.00 часова, у просторијама - Пореске управе – Филијала Шабац ул. Карађорђева бр.2 у Шапцу соба бр.16.

3. Продаја покретних ствари врши се путем усменог јавног надметања.

4. Покретне ствари се продају у виђеном стању без права на рекламацију.

5. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци ствари из става 1. овог члана.

6. Забрана за лица из тачке 5. овог Огласа односи се и на препродају купљених ставри, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји.

7. Учесници на лицитацији су дужни да донесу потврду издату од стране надлежне Пореске управе о измиреним  пореским обавезама, а овлашћени представник правног лица дужан је да приложи овлашћење о заступању.

8.  Ако на неком усменом јавном надметању не учествују најмање два понуђача, усмено јавно надметање се поново оглашава у року од осам дана од дана за који је било оглашено усмено јавно надметање на коме није било најмање два понуђача.

9. На усменом јавном надметању на коме се продају покретне ствари чија је појединачна вредност преко 200.000 динара, могу учествовати само лица која положе депозит у висини од 10% од процењене вредности покретне ствари. У случају да купац покретне ствари у року од осам дана од дана када му је достављен записник о продаји покретне ствари не уплати износ за који му је покретна ствар продата, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.

10. На првом усменом јавном надметању, као и у року одређеном за продају непосредном погодбом, покретне ствари се не могу продати по цени нижој од 60% процењене почетне  вредности.

11. Покретне ствари се могу разгледати у просторијама магацина Пореске управе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд, у Београду – Лештани, улица Кружни пут, број 38.

12. Овај оглас је објављен на огласној табли Пореске управе – Филијале Шабац и  интернет страници Пореске управе.

Ближе информације могу се добити на телефоне број 015/344-980 и 015/344-908 лок 154

ДИРЕКТОР

Сретен Благојевић