Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Оглас продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

Порески календар

јан 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Оглас продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

Министарство финансија  – Пореска управа – Филијала Бор, у поступку принудне наплате из покретних ствари пореског обвезника Јове Велковића предузетника, власника З.Т.Р. „Дрвозан“ са седиштем у Бору, ул. Зелени Булевар бб, ПИБ 102719215, на основу члана 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002....108/2016) и члана 192. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС», бр. 18/16), објављује

Оглас  продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

1. Одређује се друго рочиште за продају покретних ствари пореског обвезника Јове Велковића предузетника, власника З.Т.Р. „Дрвозан“ са седиштем у Бору, ул. Зелени Булевар бб, ПИБ 102719215, путем усменог јавног надметања, и то

Покретне ствари које немају регистрациони број:

1.1. Утоваривач марке О&KOrenstein & KopperL6

Подаци о покретној ствари која нема регистрациони број:

Марка: О&KOrenstein & Kopper

Модел: L6

Боја: црвено бела

Број шасије: 275364

Број мотора: 616918000010062

Категорија: радна машина

Година производње: 1986.

Маса (кг): 4500

чија је вредност процењена на износ од 789.589,00 динара.

2. Одређује се прво по трећи пут поновљено рочиште за продају покретних ствари пореског обвезника Јове Велковића предузетника, власника З.Т.Р. „Дрвозан“ са седиштем у Бору, ул. Зелени Булевар бб, ПИБ 102719215, путем усменог јавног надметања.

Покретне ствари које немају регистрациони број:

2.1. Мини багер Коматсу PC 30-5

Подаци о покретној ствари која нема регистрациони број:

Марка: KOMATSU

Модел: PC 30-5

Боја: бела

Серијски број: 6658

Категорија: радна машина

Година производње 1985.

Додатна опрема: кашика за копање канала ширине 25 цм, кашика за чишћење ширине 120 цм и хидраулични чекић (пикамер) који поседује и додатну опрему: кашика за копање канала ширине 25 цм, кашика за чишћење ширине 120 цм и хидраулични чекић чија је вредност процењена на износ од 866.158,00 динара.

2.2. Самоутоварни миксер за бетон CARMIX

Подаци о покретној ствари која нема регистрациони број:

Марка: CARMIX

Боја: зелена

Број шасије: 96152

Број мотора који се не налази на машини већ у документацији пореског обвезника: 1053*316054*

Категорија: радна машина чијa je вредност процењена на износ од 962.837,00 динара.

2.3. Машина за савијање и сечење арматуре LEADERMEC

Подаци о покретној ствари која нема регистрациони број:

Произвођач: LEADERMEC

Модел: CP 26/32

Фабрички број: 15508

Категорија: машина

Маса: 320 кг

Мотор: HP3-220V

Година производње: 2007

Процењена вредност - 156.015,00 динара.

3. Продаја ће се одржати 10.10.2017. године са почетком у 11,00 часова, у просторијама  Централног магацина - Пореске управе - Регионалног одељења Ниш  у  ул. Булевар 12. Фебруар бб (прилаз 2) у Нишу.

4. Покретне ствари се могу разгледати сваког радног дана у времену од 11 до 13 часова у просторијама Централног магацина -Пореске управе – Регионалног одељења Ниш 

5. Покретне ствари се продају путем усменог јавног надметања у виђеном стању без права на рекламацију.

6. На овом усменом јавном надметању, као и непосредном погодбом, покретна ствар под редним бројем 1.1., не може се продати по цени нижој од 30% процењене почетне  вредности.

7. На овом усменом јавном надметању, као и непосредном погодбом, покретна ствар под редним бројем 2.1., 2.2, и 2.3 се не могу продати по цени нижој од 60% процењене почетне  вредности.

8. На усменом јавном надметању  на коме се продају покретне ствари чија је појединачна вредност преко 200.000,00 динара могу учествовати само лица која положе депозит у висини од 10% од процењене вредности покретне ствари на жиро рачум : 840-1700845-84 са позивом на број : 97   06 027 102719215 V.

9. Продаја покретних ствари врши се путем усменог јавног надметања на коме учествују најмање два понуђача.

10. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица, као и понуђачи који имају неизмирене пореске обавезе не могу бити купци ствари.

11. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица. Физичка лица су у обавези да понесу личну документацију – личну карту и потврду да немају доспеле а неизмирене пореске обавезе, а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, односно предузетника, овлашћење за учешће на јавном надметању као и потврду да немају доспеле а неизмирене пореске обавезе.

12. Купац - најбољи понуђач дужан је да уплати износ за који му је ствар продата у року од 8 дана од дана достављања записника о продаји. Ако купац у овом року не уплати цену за коју му је ствар продата, продаја се у односу на тог купца  оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.

13. Купац обезбеђује утовар и превоз у присуству радника Пореске управе.

14. Овај оглас објављен на огласној табли Пореске управе – Филијале Бор, интернет страници Пореске управе и у дневном листу ,,Независне дневне новине Српски Телеграф“

15. Ближе информације могу се добити на телефоне број  030/458-140

ДИРЕКТОР

Сретен Николић